V Rajeckých Tepliciach sa hovorilo o výchove v rodine

V dňoch 22. – 23. marca 2013 sa v Rajeckých Tepliciach konal XV. ročník medzinárodnej konferencie Vyber si život, pod záštitou europoslankyne Anny Záborskej a primátora mesta Petra Dobeša. Organizátori – občianske združenie Fórum života a nezisková organizácia Áno pre život – sa rozhodli dať príspevkom na podujatí spoločného menovateľa: tému „Výchova v rodine“.

Popoludnie prvého dňa patrilo zahraničným hosťom. Hlavná prednáška zaznela z úst renomovanej nemeckej sociologičky a autorky vyše desiatky kníh z oblasti podpory rodiny, riešenia otázok rodovej rovnosti, či sexuality – Gabriele Kuby. Zamerala sa na výchovu detí v školách v Nemecku a ďalších západných krajinách, ktorá sa sústreďuje na neprimeranú výuku v oblasti sexuality, s následkom deformácie vzťahu detí a mladých ľudí k manželstvu, rodine, Bohu a v konečnom dôsledku aj k spoločnosti. Deti sú podľa Kuby vedené k tomu, že existuje viacero druhov rodiny, vrátane tzv. „dúhových homosexuálnych partnerstiev“, sú povzbudzované k rôznym sexuálnym hrám a už v ranom veku dostávajú informácie o antikoncepcii ako o „zodpovednom“ prístupe k partnerstvu, o sexuálnych praktikách, pornografii a o potrate ako o bežnej voľbe pri nechcenom tehotenstve. Prednášajúca poukázala na stúpajúci počet prípadov sexuálneho obťažovania najmä vo veku 14-16 rokov, ktorý je dôsledkom nevhodnej sexuálnej výchovy v školách a školských zariadeniach. Upozornila na fakt, že rodičia sa pomerne málo zaujímajú o smerovanie výchovy ich detí a väčšinou ho v tichosti tolerujú. „Otcovia a matky by mali ísť do škôl a povedať, čo si želajú a čo nie,“ upozorňuje Gabriele Kuby na nebezpečenstvo mlčanlivosti rodičov, a pozýva ich k spolupráci na tom, aby ich deti dostávali výuku, ktorá ich privedie k úcte voči manželstvu a rodine, k tomu, aby sa stali zodpovednými ľudskými bytosťami, pre ktoré sexualita v dospelosti nebude bežným konzumným spôsobom fyzického potešenia, ale „vyjadrením lásky a cestou k budovaniu rodiny“.

Ďalším prednášajúcim na konferencii bol zástupca organizácie Human Life International, združujúcej pro-life iniciatívy v desiatkach krajín po celom svete, Joseph Meaney. Okrem skúseností zo svojej práce sa podelil o myšlienku na prieskum, ktorý bol urobený medzi slávnymi ľuďmi, bilancujúcimi život na jeho sklonku. „Žiaden z nich nepovedal, že by ľutoval, že sa príliš málo venoval práci. Naopak – všetci ľutovali, že venovali príliš málo času svojej rodine a svojim blízkym,“ zhrnul Meaney podstatu svojho príhovoru. Známy pro-life aktivista z Poľska, Lech Kowalewski, sa vo svojom príspevku zameral na „krízu mužstva a otcovstva“ v dnešnej spoločnosti. Na svedectve zo svojej praxe poukázal na to, že existuje veľa „chlapcov“, ktorí nimi zostávajú aj v dospelom veku, a odmietajú prijať úlohu skutočného muža, ktorá sa spája so zodpovednosťou. Podľa Kowalewského, „budúcnosť ľudstva spočíva vo veľkých rodinách“, a to predpokladá u mužov rozvíjanie tzv. „otcovského inštinktu“, ktorý prirodzene zahŕňa ochranu rodiny. Množstvo otcov v dnešnej spoločnosti je však príliš zaneprázdnených, nie sú pre svoje rodiny k dispozícii často alebo vôbec a túto tendenciu treba zmeniť. „Veriť v Boha a nasledovať ho“ by malo byť mottom rodičov, uzavrel Kowalewski, zároveň však pripustil, že je mnohokrát ťažké presvedčiť o tom celú spoločnosť.

Program druhého dňa prednášok sa začal príspevkom Martina Slosiarika z marketingovej a výskumnej agentúry Focus, na tému „Zmeny vo vnímaní rodiny v slovenskej spoločnosti po roku 1989“. Na výsledkoch štatistík a prieskumov poukázal na to, že rodina pokiaľ ide o dôležitosť v živote opýtaných je stále na prvom mieste, dokonca za 20 rokov jej dôležitosť mierne stúpla na 89,5%. Najdôležitejšou podmienkou šťastného manželstva stále zostáva vernosť. Výrazne – až o 20 percentuálnych bodov – sa však znížil faktor „detí“ ako podmienky šťastného manželstva. Pokiaľ ide o otázku k čomu by mali byť deti vychovávané, kým v roku 1991 dominovala „slušnosť“, najaktuálnejšie výskumy priniesli ako prioritu „pracovitosť“, ktorú uviedlo až 82% opýtaných. Martin Slosiarik predstavil aj čísla týkajúce sa stúpajúcej rozvodovosti, zvyšujúceho sa priemerného veku materstva u žien, aj informáciu o tom, že za posledné dve desaťročia zažilo Slovensko rýchly prepad pôrodnosti, následkom čoho sme sa v rámci EÚ dostali na posledné priečky. Za rečníckym pultom Slosiarika vystriedal akademik Andrej Rajský z Trnavskej univerzity, a štatistiky vystriedal filozofický pohľad na kultúru, vďaka ktorej sa „človek ako taký stáva viac človekom“. Predovšetkým sa zameral na antropologický pohľad na kultúru rodiny a analyzoval v tejto súvislosti niekoľko oblastí – kultúrne bezdomovectvo, synovstvo, manželstvo, rodičovstvo. Hovoril o rodine ako o mieste posväcovania priestoru a času, aj o dôležitosti vzájomnej starostlivosti v rámci tejto inštitúcie, potrebe nadväzovať priateľstvá, ktoré sú „vzájomným ochraňovaním dôvery“. Tretím prednášajúcim bol Pavel Izrael, odborný asistent Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Jeho prednáška priniesla sondu do faktov týkajúcich sa výchovy detí v mediálnej dobe, úlohy rodičov v tomto procese a aktívneho vyhodnocovania prítomnosti médií v živote, ich pozitív, negatív a možností regulácie tak, aby boli prínosom a nie deformujúcim prvkom ohrozujúcim výchovu detí a mladých ľudí.

Posledný blok konferencie zahŕňal tri prednášky na rôzne témy – Emil Turiak z Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku hovoril o vzťahu rodiny a školy pri výchove detí, o tom, či sú „priatelia alebo nepriatelia“ a o ideálnom vývoji vzájomnej spolupráce v prospech formácie dieťaťa. Prof. Mária Bielová z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety analyzovala komunikáciu na jednotlivých úrovniach rodiny a pozrela sa na ňu ako na zdroj radosti a trápenia, s odporúčaniami ako ju viesť konštruktívnym spôsobom a vyhnúť sa tak zbytočným konfrontáciám a citovým zraneniam. Poslednou prednášajúcou bola riaditeľka Centra Billingsovej ovulačnej metódy v Poprade MUDr. Zuzana Lauková. Predmetom jej príspevku bol TeenSTAR program ako nástroj pre výchovu k láske a rodičovstvu. Hovorila o alternatíve, ktorú tento program predstavuje voči agresívnej sexuálnej výchove, ktorá je bežnou súčasťou vyučovania na školách v západných krajinách a je hrozbou aj pre Slovensko. Bilancovala uplynulých 20 rokov úspechov aj neúspechov pri šírení TeenSTAR programu u nás a vyjadrila želanie, aby jeho prospešnosť pre formovanie detí a mladých ľudí k láske a zodpovednému rodičovstvu zohľadnili široké vrstvy spoločnosti, vrátane cirkevných či štátnych štruktúr.

Fórum života, 24.3. 2013

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.