Rada vlády predĺžila termín stratégie ľudských práv o rok

Zasadanie Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť  prebiehalo  4. septembra 2013 v Presscentre úradu vlády za prítomnosti širokého zastúpenia mimovládnych organizácií. Vďaka možnosti participatívneho vládnutia sa občania Slovenska mali možnosť dozvedieť o samotnom obsahu stratégie a prítomní zástupcovia MVO sformulovať svoje postoje k pripravovanému textu.  Vytvorila sa platforma organizácií, ktoré vyjadrili zásadný nesúhlas s danou štruktúrou a filozofiou ľudských práv, osobitne „nových práv“, a s vyčlenením ideologických tém, ktoré sa mali horizontálne presadzovať prostredníctvom ľudskoprávnej výchovy ako neodňateľné  práva zároveň s ostatnými  právami vyplývajúcimi zo Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Svoje pripomienky MVO vydali knižne pod gesciou Fóra života a Fóra kresťanských inštitúcií.  Zasadanie Rady vlády viedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák za prítomnosti generálnej riaditeľky právnej a konzulárnej sekcie Barbary Illkovej.

Minister hneď v úvode poďakoval za všetky názory a ocenil participatívnosť procesu tvorby stratégie. Za najdiskutovanejšie témy označil rodovú rovnosť a práva LGBTI. Zdôraznil, že Rada sa na zasadaní nebude venovať obsahu dokumentu, ale procesu. Vzhľadom na to, že text obsahoval zásadné nedostatky, chýbali v ňom konkrétne úlohy, ako aj zmienky o viacerých zraniteľných skupinách (deti, starí ľudia, zdravotne postihnutí a pod.), nazval ho iba východiskami diskusie budúcej stratégie a termín odovzdania v septembri tohto roka označil za predčasný. Prebiehajúcu diskusiu v spoločnosti v súvislosti so stratégiou však považuje za „plnú predsudkov a mylných informácií“. Na zasadaní preto predložil Rade vlády návrh uznesenia, v ktorom požiada predsedu vlády o predĺženie termínu tvorby stratégie do júna 2014 a počas tohto obdobia uložil pod gesciou  jednotlivých ministerstiev úlohu zorganizovať sériu odborných podujatí, rokovaní  a diskusií k jednotlivým strategickým témam. Štruktúra dokumentu, témy i jednotlivé pracovné skupiny a podujatia majú byť otvorené širokému spektru názorových prúdov, vzájomnej argumentácii a počúvaniu sa tak, aby bol výsledný dokument výsledkom širokého konsenzu, prípadne stanovenia nesúhlasných tém a aby nepolarizoval spoločnosť. Minister Lajčák navrhol štruktúru nasledujúcich krokov: analyzovať aktuálny stav legislatívy k ľudským právam; konfrontovať ho s odporúčaniami európskych výborov; zapojiť do práce výborov a diskusií k stratégii práv členov MVO; stanoviť priority a úlohy do budúcnosti.

Od jednotlivých členov Rady vlády zazneli počas zasadania viaceré návrhy a pripomienky: „Práva osobitne zraniteľných skupín neboli zahrnuté v texte stratégie, lebo sa na nich pracuje v rámci jednotlivých akčných plánov“ (K. Petőcz, predseda redakčného tímu); „Materiál by mal byť prerokovaný aj v parlamente, napr. v súvislosti s pripravovanou novelou zákona o rodine“ (J. Mikloško, poslanec NR SR); „Treba sa pozrieť na európske správy o ľudských právach“ (M. Beňová, europoslankyňa); „Diskusia by mala prebiehať vo výboroch Rady vlády. Nemal by byť príliš široký záber. Členmi pracovnej skupiny nemusia byť iba členovia výborov“ (J. Burian, štátny tajomník MPSVaR); „Menšiny LGBTI si vyžadujú štátnu politiku a ochranu. Podľa správ Eurobarometra len 45 percent ľudí ich toleruje“ (M. Macko, predseda Výboru LGBTI); „Materiál stratégie v danej podobe nespĺňa základné kritériá, je kontroverzný, neodborný, chýba v ňom ochrana detí, Rómov, zdravotne postihnutých. Navrhujem ho úplne stiahnuť“ (J. Horváth, predseda SNSĽP); „Treba zohnať ďalšie financie na analýzu stavu, zriedenie pracovných skupín. Doterajší materiál je dobrý východiskový materiál, aby proces nepokračoval nekoordinovane“ (Š. Pufflerová, predsedníčka Výboru pre výskum, výchovu a vzdelávanie v oblasti ĽP); „Do časového plánu tabuľky treba pridať ďalšie dotknuté skupiny, otvoriť výbory pre iné názorové pohľady. Stratégia nie je o stave, ktorý teraz je, ale čo bude v budúcnosti“ (E. Jurinová, podpredsedníčka NR SR).

Zasadanie Rady vlády sa konalo pod podrobným dohľadom MVO a médií. Počas prestávky odovzdali zástupcovia MVO ministrovi Lajčákovi čerstvo vydanú publikáciu Pripomienky k tvorbe strategického programového dokumentu pre oblasť ochrany a podpory ľudských práv s komentárom, aby mal k dispozícii aj seriózne odborné názory z druhej strany, bez akýchkoľvek „nenávistných či podceňujúcich reakcií“. Počas zasadania totiž zazneli z jeho úst sťažnosti na „početné maily od občanov a sms-ky s nadávkami“ či výhražky typu „posielania do horúcich pekiel“. Minister Lajčák prijal brožúrku pripomienok s vďačnosťou a ochotou preštudovať si ju. V závere zasadnutia po búrlivej diskusii napokon Rada vlády prijala uznesenie predložené ministrom Lajčákom. Minister trval na tom, aby sa pri ďalšej tvorbe stratégie nevychádzalo z doterajšieho dokumentu. Jeho podmienkou je, aby vznikol spoločenský konsenzus a  plnili sa medzinárodné záväzky.

Fórum života sa zúčastnilo na zasadaní Rady vlády ako pozorovateľ. Víta rozhodnutie a návrh ministra MZVaEZ M. Lajčáka predĺžiť termín tvorby stratégie o rok, ako aj ponuku na seriózny dialóg odborníkov, prácu v komisiách a skupinách. Dištancuje sa od všetkých nedôstojných vyjadrení a osobných invektív na adresu vládnych predstaviteľov. Spája sa však so všetkými, ktorí dôstojne trvajú na zásadnej zmene ponímania ľudských práv, aké bolo v doterajšom dokumente stratégie, ako aj formulovania „nových“ a nadštandardných práv, ktoré narušujú funkciu rodiny, negatívne ovplyvňujú morálku a psychológiu detí  i mladej generácie a vykazujú znaky nanútenej ideológie. FŽ v tomto zmysle sformuluje list ministrovi a bude informovať verejnosť o svojom postoji prostredníctvom médií.

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.