Vyhlásenie riaditeľov katolíckych škôl ohľadom rodovej rovnosti

Riaditelia katolíckych škôl a školských zariadení na Slovensku zídení na celoslovenskej porade v dňoch 15. a 16. októbra 2013 v Poprade ohľadom rodovej rovnosti vydali toto vyhlásenie:

a) konštatujeme, že:

  • v poslednom čase sa pod nálepkou zrovnoprávnenia mužov a žien v celosvetovom meradle a  už aj na Slovensku vedie politickými stratégiami a zákonnými opatreniami zápas o možnosť meniť pohlavnú identitu muža a ženy,
  • boj feministických organizácií za viac rovnoprávnosti pre ženy je v skutočnosti bojom proti manželstvu, rodine a deťom, je to boj proti žene ako matke,
  • pod rúškom rodovej rovnosti sa stále viac do verejného a politického života pretláča rodová ideológia (gender ideológia) s cieľom podriadiť právny poriadok rodovej rovnosti, urobiť ho nástrojom ľudských práv a prispôsobiť ho rozmanitosti spôsobov neprirodzeného sexuálneho života,
  • problematika rodovej rovnosti sa má na odporúčanie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky stať súčasťou školských vzdelávacích programov;

b) uznávame, že:

  • kresťanstvom ovplyvnená európska a slovenská kultúra sa zakladá na rodine a  mravných normách, ktoré umožňujú existenciu rodiny a vyžadujú od jednotlivca v manželstve správať sa zodpovedne a verne,
  • rodina je z Božieho ustanovenia založená na manželstve muža a ženy a prijatie rodovej rovnosti popiera pravdu Božieho zákona: „Ako muža a ženu ich stvoril“ (Gn 1,27),
  • kresťanskí rodičia prijímajú dieťa ako Boží dar, a preto sú povinní vychovať dieťa tak, aby sa stalo osobou schopnou milovať a úspešne žiť; táto povinnosť je zároveň ich prirodzeným právom;

c) žiadame:

  • aby sa zastavila sexualizácia škôl prostredníctvom brožúr, leporel a programov financovaných z  verejných zdrojov a  uvádzajúcich deti a žiakov do homosexuality s návodmi, ako rozpoznať svoju sexuálnu orientáciu, ako vytvoriť sexualite naklonenú atmosféru  akceptujúcu spolužitie osôb rovnakého pohlavia,
  • aby sa sexuálna etika, ktorá kladie homosexualitu, bisexualitu, transsexualitu a transgender na jednu úroveň s heterosexualitou, nestala súčasťou školských vzdelávacích programov,
  • aby sa ukončila štátna podpora gender ideológie a namiesto nej aby štát venoval viac pozornosti prorodinnej politike.

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.