Pre iniciatívu „Jeden z nás“ vyzbieraných na Slovensku 32781 podpisov

Včera sa na pôde Odboru správy registrov sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR uskutočnilo odovzdanie hárkov s vyhláseniami o podpore občanov pod iniciatívu Jeden z nás. Zavŕšilo sa tým jeden a pol ročné občianske úsilie zbierania podpisov pod európsku iniciatívu občanov Jeden z nás, ktorá je jednou z vôbec prvých troch úspešných iniciatív v histórii.

Spolu sa na Slovensku vyzbieralo 32 781 podpisov, 28 150 na hárkoch a 4 631 online. Celkovo sa pod iniciatívu podpísalo 1 891 207 Európanov, čím bola aj s výraznou rezervou splnená podmienka stanovená komisiou získať aspoň jeden milión podpisov. Aj druhá podmienka vyžadujúca vyzbierať minimálny počet podpisov aspoň v siedmich krajinách bola splnená s veľkou rezervou, keďže takýto počet podpisov sa podarilo vyzbierať až v dvadsiatich krajinách Európskej únie.

„Chcel by som v mojom mene ale rovnako aj v mene hlavných organizátorov poďakovať všetkým signatárom za podporu a v ešte väčšej miere aj všetkým, ktorí pomáhali pri zbere podpisov, či už jednotlivcom alebo organizáciám. Chcem zvlášť poďakovať občianskemu združeniu Fórum života, na ktorom bola najväčšia organizačná záťaž počas celého obdobia zberu podpisov a tiež občianskemu združeniu Donum Vitae“ – uviedol po odovzdaní podpisov národný koordinátor európskej iniciatívy občanov Jeden z nás a zároveň podpredseda Fóra života Marek Michalčík.

Ako uviedla Európska komisia vo svojej tlačovej správe, vnútroštátne orgány majú teraz tri mesiace na validáciu podpisov. Po overení úspešnej európskej iniciatívy občanov má Komisia tri mesiace na to, aby iniciatívu preskúmala a rozhodla o ďalších krokoch. S cieľom podrobnejšie objasniť otázky nastolené v iniciatíve sa potom stretne s organizátormi. Organizátori takisto dostanú príležitosť prezentovať svoju iniciatívu na verejnom vypočutí, ktoré zorganizuje Európsky parlament. Komisia nakoniec vydá oznámenie, v ktorom uvedie, k akému záveru dospela v súvislosti s iniciatívou, či plánuje podniknúť nejaké kroky, prípadne aké, a dôvody svojho rozhodnutia.

Cieľom iniciatívy Jeden z nás je podporovať ochranu ľudského života od počatia v Európe – v rámci kompetencie EÚ. Iniciatíva Jeden z nás žiada EÚ, aby skončila s financovaním aktivít, ktoré predpokladajú ničenie ľudských embryí, zvlášť v oblasti výskumu, rozvojovej pomoci a verejného zdravia. Opiera sa o definíciu ľudského embrya ako počiatku ľudskej bytosti, na základe rozhodnutia Európskeho súdneho dvora (Brüstle vs. Greenpeace).

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.