Chceme spolupracovať, no odmietame ideologizáciu

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter, ako aj štátny tajomník Jozef Burian dostali informácie z prvej ruky priamo od kresťanských organizácií. Na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny sa totiž 13. januára 2014 uskutočnilo stretnutie zástupcov Fóra života  (Anna Verešová), Fóra pre verejné otázky (Martin Dilong, Mária Guregová)  a Katolíckeho hnutia žien Slovenska (Mária Raučinová) s predstaviteľmi najvyšších rezortov. Kresťanské organizácie prijal riaditeľ odboru a hlavný štátny radca Ing. Július Činčala, generálna riaditeľka sekcie sociálnej a rodinnej politiky JUDr. Nadežda Šebová a hovorca MPSVR  Mgr. Michal Stuška. Predmetom rokovaní boli okruhy tém: celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv a stav jej prípravy;  práca vo Výbore pre rodovú rovnosť ;  dialóg a spolupráca v prospech spoločnosti.  Prijatí hostia referovali o svojich postojoch k rozloženiu síl v Rade vlády pre ĽPNMaRR, ako aj v jednotlivých výboroch. Informovali sa o možnosti otvorenia týchto  štruktúr širšiemu názorovému spektru, vyjadrili výhrady voči nastaveniu podmienok na čerpanie finančných zdrojov pre mimovládne organizácie, najmä čo sa týka témy rodovej rovnosti.  Upozornili na výhrady ľudí k nepresne definovaným pojmom gender, rodové stereotypy a podobne a možnosť ich ideologizácie. Poukázali pritom na ochotu spolupracovať  na projektoch venujúcich sa rovnosti  príležitostí a spravodlivosti medzi mužmi a ženami , rovnako ako obhajobe základných ľudských práv či boju proti násiliu v jeho komplexnom ponímaní.  Zástupcovia ministerstva prisľúbili prešetrenie situácie vo Výbore pre rodovú rovnosť, odporučili  rokujúcim ponúknuť sily v pracovných skupinách (konkrétne aj pri analýze Istanbulského dohovoru). Na otázku, či sú pracovné skupiny na prípravu Celoštatnej stratégie pod gesciou MPSVR už sformované, odpovedali, že zatiaľ nie. Vyjadrili nielen vôľu počúvať , ale aj objektívnejšie nastaviť  kritériá pre účasť MVO na rozhodovaní. Ministra plánujú o všetkom priamo informovať a s hosťujúcimi organizáciami budú naďalej  v kontakte.

Mária Raučinová, FŽ, KHŽS, členka Výboru pre rodovú rovnosť

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.