Deklarácia práv detí a rodín – hlas detí sveta

Prosíme Vás o podpísanie Deklarácie práv detí a ich rodín – hlas detí sveta. Deklarácia bola prezentovaná detskou delegáciou diplomatom na mítingu OSN v Ženeve v piatok, 12. septembra, ešte ju čaká prezentácia v New Yorku. Zistili sme, že väčšina svetových lídrov sa živo zaujíma o problematiku detí a viac si žiadajú počuť ich názory na politiky, ktoré ich ovplyvňujú. Keďže táto Deklarácia obsahuje podpisy detí z celého sveta, budú jej venovať pozornosť. A čím viac ľudí (osobitne detí) ju podpíše, tým väčší vplyv bude na týchto lídrov mať. Text je uvedený nižšie, pripojiť sa k nemu môžete TU.

Deklarácia práv detí a ich rodín

Článok I – Každé dieťa má právo na život

Uznávajúc, že každé dieťa má inherentné právo na život a keďže dieťa, z dôvodu fyzickej a psychickej nezrelosti potrebuje špeciálne záruky a starostlivosť, vrátane právnej ochrany pred aj po narodení,

žiadame členské štáty a systém Organizácie spojených národov, aby zabezpečili prežitie a rozvoj detí.

Článok II – Každé dieťa má právo na rodinu

Uznávajúc, že rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a zasluhuje si ochranu spoločnosti a štátu,

že dieťa, pre plnohodnotný a harmonický rozvoj svojej osobnosti by malo vyrastať v rodinnom prostredí, v atmosfére šťastia, lásky a porozumenia,

žiadame členské štáty a systém Organizácie spojených národov, aby ochraňovali a posilňovali inštitúciu rodiny a zabezpečovali optimálny rozvoj detí.

Článok III – Každé dieťa má právo na zosobášenú matku a otca

Uznávajúc, že deti a mladí, ktorí bývajú v stabilnej a neporušenej rodine so zosobášenou matkou a otcom vo všeobecnosti vykazujú väčší blahobyt vo všetkých merateľných aspektoch, vrátane fyzického, psychického, sociálneho, emocionálneho, ekonomického a akademického, ďalej že dieťa má právo, pokiaľ je to možné, poznať svojich rodičov a má právo na ich starostlivosť,

žiadame členské štáty a systém Organizácie spojených národov, aby odradzovali od sexuálych vzťahov a rodenia detí mimo manželského zväzku a podporovali inštitúciu manželstva ako najlepšieho prostredia pre deti.

Článok IV – Každé dieťa má právo na ochranu a vedenie od svojich rodičov

Uznávajúc, že rodičia majú primárnu zodpovednosť za výchovu a rozvoj dieťaťa,

že rodičia majú prednostné právo vybrať druh vzdelania, ktorý dajú ich deťom,

že iba v prípadoch extrémneho zneužitia alebo zanedbania má štát právo zasiahnuť do vzťahu medzi rodičom a dieťaťom,

žiadame členské štáty a systém Organizácie spojených národov, aby rešpektovali autonómiu rodiny a zodpovednosť, práva a povinnosti rodičov pri usmerňovaní výchovy svojich detí.

Článok V – Každé dieťa má právo na vzdelanie

Uznávajúc, že každé dieťa potrebuje vzdelanie, aby rozvinulo svoju osobnosť, talenty, psychické a fyzické schopnosti do ich plného potenciálu,

že vedúcim princípom tých, ktorí sú zodpovední za jeho/jej vzdelávanie je najlepší záujem dieťaťa a že túto zodpovednosť majú primárne rodičia,

žiadame členské štáty a systém Organizácie spojených národov, aby ustanovili také programy základného vzdelania pre všetky deti, ktoré rešpektujú ich rodičov a kultúrnu identitu, jazyk a hodnoty detí.

Článok VI – Každé dieťa má právo na náboženstvo

Uznávajúc, že každý má právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva a tiež na prejavovanie svojho náboženstva alebo viery vyučovaním, skutkami, bohoslužbou a nasledovaním,

že uvedenie detí do kultúry, hodnôt a noriem spoločnosti začína v rodine,

že rodičia majú právo zabezpečiť náboženskú a morálnu výchovu svojim deťom v súlade so svojím vlastným presvedčením,

žiadame členské štáty a systém Organizácie spojených národov, aby plne rešpektovali právo rodičov určovať morálnu a náboženskú výchovu svojich detí.

Článok VII – Každé dieťa má právo na nevinnosť a detstvo

Uznávajúc, že práva vymenované v tejto Deklarácii sú univerzálnou legitímnou ochranou práv patriacich každému dieťaťu,

všímajúc si rastúci medzinárodný trend predčasne udeľovať deťom autonómne práva dospelých,

uznávajúc, že deti majú právo žiť svoje detstvo slobodne od rodičovských starostí a zodpovedností,

súc znepokojení pribúdajúcimi programami sexuálnej výchovy, ktoré podporujú deti a mladých, aby praktizovali sexuálne styky a experimentovali s nimi,

žiadame členské štáty a systém Organizácie spojených národov, aby rešpektovali právo rodičov určovať sexuálnu výchovu svojich detí a ukončili propagáciu a podporu programov, ktoré tolerujú alebo navádzajú na sexuálne aktivity detí.

Článok VIII – Ochrana detí si vyžaduje ochranu rodiny

Uznávajúc, že pre plnú ochranu práv detí a rodiny vymenovaných v tejto Deklarácii musia všetky vlády splniť svoj právny záväzok ochraňovať inštitúciu rodiny,

preto žiadame všetky členské štáty a systém Organizácie spojených národov, aby zvýrazňovali rodinnú perspektívu pri všetkých zákonoch, politikách a programoch a aby zabezpečili rešpektovanie práv rodičov vo všetkých vládnych opatreniach, ktoré sa týkajú detí.

Spracoval: Martin Gazdík

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.