Konferencia Dieťa je dar a otvorený list vláde a samospráve SR

V Bratislave sa v dňoch 25. – 26. septembra 2014 konala Medzinárodná konferencia pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera s názvom „Dieťa je dar” o príčinách súvisiacich so vzdávaním sa novorodencov biologickými rodičmi a ich prevencii. Konferenciu organizovalo občianske združenie Šanca pre nechcených pri príležitosti 10-teho výročia projektu Hniezda záchrany. Spoločné stretnutie odborníkov, zahraničných a slovenských organizácií, ako aj pracovníkov nemocníc a pracovníkov zo sociálnych odborov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny nebolo len o vzájomnej spolupráci, ale aj o spoločnom Otvorenom liste Výboru pre práva dieťaťa OSN, ktorým žiadajú OSN o akceptáciu tohto spôsobu pomoci nechceným deťom ako legálneho spôsobu krízovej intervencie, ktorá neberie deťom právo na biologickú identitu, ale zabezpečuje im právo na život. Na konferencii boli zastúpené aj významné slovenské neziskové organizácie, ktoré sa dlhodobo venujú téme nechcených detí a pomoci matkám v núdzi, vrátane organizácie Áno pre život, Slniečko, či Úsmev ako dar.

Výsledkom workshopu s týmito a ďalšími organizáciami je Otvorený list vláde a samospráve Slovenskej republiky:

Na konferencii zúčastnené neziskové organizácie, ktoré dlhodobo poskytujú pomoc osamelým rodičom s deťmi v núdzi a osamelým tehotným ženám, žiadame vládu Slovenskej republiky, ako aj predstaviteľov samosprávy v Slovenskej republike, aby  prijali systémové riešenia v oblasti pomoci osamelým rodičom s deťmi v núdzi a osamelým tehotným ženám v spolupráci s tretím sektorom.

 Ako uviedla Anna Verešová z organizácie Áno pre život, zástupcovia mimovládnych organizácií oprávnene žiadajú, aby všetci kompetentní  brali veľmi zodpovedne stále sa zhoršujúce štatistiky o zvyšujúcom sa počte osamelých matiek, ktoré sa prepadajú čoraz hlbšie pod hranicu chudoby a aby v spolupráci s tretím sektorom začali realizovať konkrétne opatrenia. Ako uviedla Beata Dúczová zo Šance pre nechcených, len za minulý rok sa rodičia na Slovensku vzdali 335 detí a za prvý polrok tohto roka opustili rodičia ďalších 136 detí.

Prezidentka slovenskej Šance pre nechcených Anna Ghannamová zdôraznila, že tretí sektor nechce so štátom bojovať, ale spolupracovať a verí, že názor štátu je rovnaký. Zdôraznila, že ak rezort vo SWOT analýze k Národným prioritám rozvoja sociálnych služieb na roky 2014 – 2020 konštatuje , že medzi „najzávažnejšie ohrozenia ďalšieho rozvoja sociálnych služieb patrí aj zvyšujúci sa podiel sociálne vylúčených obyvateľov ako aj absentujúca koncepcia politiky sociálneho bývania,” tak verí, že koncepcia sociálneho bývania sa stane aj konkrétnou prioritou vlády a samosprávy. „Priority nemajú napĺňať len literu európskych dokumentov, ale najmä požiadavky praxe a ľudí v núdzi. Žiadame, aby sa nová koncepcia politiky sociálneho bývania, ktorá bude účinnejšie pomáhať opusteným matkám s deťmi v núdzi, dostala do Strategického rámca rozvoja sociálnych služieb do roku 2030 a aby mohol do nej svoje poznatky z praxe priniesť aj tretí sektor venujúci sa téme pomoci matkám s deťmi v núdzi,” dodala.

Dôkazom možnej a konkrétnej spolupráce neziskového sektora so štátnou správou bol aj druhý workshop Medzinárodnej konferencie Dieťa je dar, na ktorom sa zúčastnili prevažne zdravotnícki pracovníci nemocníc a sociálni pracovníci Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Spoločne navrhli riešenie praktických problémov pri aplikačnej praxi režimu utajeného pôrodu. Výsledkom je návrh na odborné usmernenie s cieľom zjednotiť aplikačnú prax režimu utajeného pôrodu, ktorá  je v každom regióne odlišná, čo sťažuje situáciu žien, ktoré chcú utajený pôrod využiť a sťažuje to aj poradenskú činnosť. „Ďakujeme  Ministerstvu zdravotníctva, že prisľúbilo tento podnet zdola akceptovať a vydá usmernenie vo svojom záväznom Vestníku,” píše sa v dokumente. K usmerneniu navrhujú odborníci vypracovať aj dotazník, ktorý by mala žena, uchádzajúca sa o rodenie v režime utajeného pôrodu vyplniť, aby sa tak mohli začať zbierať štatistické údaje o dôvodoch, prečo sa ženy vzdávajú vlastných detí. Medzinárodnej konferencie sa zúčastnil aj minister práce sociálnych vecí a rodiny Ján Richter, ktorý ubezpečil účastníkov konferencie, že jej konečnými závermi sa bude ministerstvo zaoberať.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.