Na čo prispievate kúpou sviečky za nenarodené deti v roku 2014

Sviečka za nenarodené deti je kampaňou, ktorá má tri dimenzie – duchovnú, vzdelávaciu a praktickú. Často sa stretávame s otázkou, na čo sú použité peniaze z každoročnej verejnej zbierky, ktorá sa s projektom spája, pretože ľudia – celkom pochopiteľne – neradi prispievajú na príliš všeobecné a neoverené záležitosti. „Je v našom vlastnom záujme, aby sme boli čo najkonkrétnejší a najtransparentnejší, pretože je samozrejmé, že pre ľudí sú najpresvedčivejšie projekty, ktorých sa – metaforicky povedané – môžu priamo dotknúť,“ hovorí  Marcela Dobešová, predsedníčka občianskeho združenia Fórum života, ktoré združuje 47 organizácií na ochranu života, ľudskej dôstojnosti a rodiny z celého Slovenska. „Fungujeme viac ako desať rokov a táto verejná zbierka je základným a častokrát jediným zdrojom pre financovanie našich celoročných aktivít v oblasti prevencie, advokácie a konkrétnej pomoci.  Môžeme spomenúť napríklad pravidelnú kampaň 25. marec – Deň počatého dieťaťa, organizáciu verejných zhromaždení za život a rodinu vo všetkých krajských mestách na Slovensku na jar 2014, spoluorganizáciu Národného týždňa manželstva, Dňa rodiny; dôležité je mať erudovaných odborníkov v oblasti legislatívy, psychológie.  To všetko sú iniciatívy, ktorých propagácia aj realizácia sú finančne veľmi náročné záležitosti a tie dokážeme pokryť práve vďaka peniazom vyzbieraným počas Sviečky za nenarodené deti,“ upresňuje Marcela Dobešová.

Minuloročná verejná zbierka v rámci Sviečky za nenarodené deti sa konala v dňoch 21. 9. – 31. 12. 2013. Spolu sa vyzbieralo 80 949,06 €. Náklady spojené s konaním zbierky predstavovali 19 211,91 € a čistý výnos bol 61 737,15 €. Zapojilo sa vyše 534 farností a inštitúcií, spolu bolo distribuovaných viac ako 100.000 plastových a 2.600 sklenených sviečok. Podľa Marcely Dobešovej sa Fórum života sa často uchádza o granty z rôznych fondov a nadácií, no napriek dôležitosti problematiky ochrany života v spoločnosti  a splnení všetkých podmienok zo strany Fóra života, je kladná odozva skôr výnimočná.

Okrem veľkých projektov a kampaní v oblasti prevencie a advokácie sa pozornosť Fóra života sústreďuje najmä na programy konkrétnej pomoci, ku ktorých vytváraniu povzbudzujú aj slovenskí biskupi. Fórum života v tomto duchu už niekoľko rokov veľmi úspešne prevádzkuje projekt Zachráňme životy www.zachranmezivoty.sk, zameraný na pomoc tehotným ženám, matkám a ich deťom, vďaka ktorému sa narodilo už niekoľko desiatok detí, ktorých mamy kvôli ťažkej životnej situácii zvažovali potrat. „Tento projekt síce má svoj osobitný účet, ale všetky vyzbierané peniaze, do posledného eura, putujú práve týmto ženám a matkám v núdzi. Režijné náklady projektu prichádzajú od Fóra života, práve prostredníctvom Sviečky za nenarodené deti,“ vysvetľuje Mária Demeterová, ktorá má na starosti riešenie projektu. Ďalším osvedčeným projektom konkrétnej pomoci, fungujúcim v rámci Fóra života už niekoľko rokov, je Poradňa Alexis www.alexisporadna.sk, kde nachádzajú u odborníkov pomoc a radu ženy a dievčatá, ktoré čakajú nečakané dieťa, prípadne trpia následkami spontánneho alebo umelého potratu. „Sú to nesmierne citlivé témy, kde nie je dôležité iba to, ako rýchlo sa dostaneme do cieľa, ale kde treba vážiť trpezlivo a premyslene každé slovo, pretože často ide skutočne o život,“ vysvetľuje koordinátorka konkrétnej pomoci, Zuzana Stohlová Kiňová.

Financie každoročne vyzbierané počas projektu Sviečka za nenarodené deti sa investujú aj do vydávania tlačeného Spravodajcu Fóra života, ktorý vychádza niekoľkokrát do roka v priemernom náklade okolo 8.500 ks, aj do ďalších publikačných aktivít. Pracovníci Fóra života úspešne rozbehli  sieť prednášok a školení na aktuálne témy ochrany života aj na základných, stredných školách a v rôznych spoločenstvách po celom Slovensku, kde sa snažia mladým ľuďom priblížiť skutočné hodnoty medziľudských vzťahov, potrebu úcty v láske medzi mužom a ženou, aj výchovu k budúcemu zodpovednému  partnerstvu a rodičovstvu. „Situácia v tomto smere nie je ľahká, pretože k našim deťom sa v rámci školského systému dostáva stále novými cestami príliš liberálna sexuálna výchova a rodičom by táto hrozba nemala byť ľahostajná. Snažíme sa prinášať protiváhu založenú na rešpekte voči ľudskej dôstojnosti, s nádejou, že títo mladí ľudia po nás raz celkom prirodzene a s láskou prevezmú štafetu obhajoby ľudského života v každej jeho fáze a podpory rodiny,“ hovorí projektová manažérka Fóra života Elena Miškovičová. Medzi dôležité vzdelávacie aktivity patrí aj každoročne organizovaná jarná konferencia „Vyber si život“ s medzinárodnou účasťou, ktorá reflektuje aktuálne problémy týkajúce sa kultúry života. V roku 2014 bola zameraná na rodinu a ľudské práva, v roku 2015 sa sústredí na rôzne aspekty ľudskej dôstojnosti.

Ďakujeme vám všetkým, ktorí naliehavosť pro-life a pro-family tém chápete a podporujete nás podľa svojich možností, aj v rámci kampane Sviečka za nenarodené deti, ktorá prebieha v týchto dňoch. Okrem zakúpenia jedného z dvoch druhov symbolických sviečok, distribuovaných vo farnostiach, spoločenstvách, školách a ďalších inštitúciách, je možné prispieť aj priamo na číslo účtu 5033357295/0900. Verejná zbierka na tento účel, organizovaná neinvestičným fondom Fórum života, prebieha od 13. októbra 2014 do 31. marca 2015.

Bližšie informácie o možnostiach podporiť projekt a zapojiť sa získate od Eleny Miškovičovej, e-mail: ela@forumzivota.sk, tel. 0904 738 411.

Ďakujeme!

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.