MVO žiadajú premiéra Fica o intervenciu v súvislosti so Stratégiou a Akčným plánom rodovej rovnosti

Fórum života dnes (29. 10. 2014) predpoludním odovzdalo na Úrad vlády SR list adresovaný predsedovi vlády Robertovi Ficovi ohľadne pripomienok k Celoštátnej stratégii rodovej rovnosti a Akčnému plánu rodovej rovnosti na roky 2014-2019. Signatármi listu, vyzývajúceho k prehodnoteniu a prepracovaniu oboch dokumentov, je osem mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti ochrany života, rodiny, ľudských práv a dôstojnosti človeka. List prinášame v plnom znení:

Vážený pán premiér,

dovoľte, aby sme sa opäť a neúnavne v nádeji obrátili na Vás so žiadosťou o pozornosť vo veci spravodlivejšej politiky v otázkach týkajúcich sa žien, mužov a našich rodín.

Ako predstavitelia mimovládnych organizácií zastupujeme nielen značnú časť obyvateľstva, ale vykonávame aj konkrétnu prácu a službu v prospech ľudí tejto spoločnosti. Naším hlavným cieľom je chrániť život a dôstojnosť každého človeka a povzbudzovať ľudí v tomto duchu. Posledné dokumenty, ktoré sa schvaľujú a predkladajú Rade vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, a potom postupujú na schválenie do vlády, nás však znepokojujú.  Úprimne povedané, vnímame ich ako značne ideologické a nátlakové, najmä v oblasti vzdelávania. Myslíme si, že zloženie Rady vlády či  jednotlivých výborov vôbec neodráža názorové rozloženie obyvateľstva a preto dochádza k zbytočným negatívnym emóciám voči vláde.  Z toho vyplýva aj to, že pripomienky verejnosti sú z veľkej časti neakceptované, dokumenty sú tvorené bez skutočnej občianskej diskusie a snahy o dialóg. Zastávame názor, že mnoho dobrého z toho, čo vzniká pri podpore žien a mužov v ich nezastupiteľných úlohách, sa ničí ideologickým podtónom kultúrneho boja, skrývajúc sa za medzinárodné dokumenty.

Naposledy Rada vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť schválila predložené dokumenty Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny: Celoštátnu stratégiu rodovej rovnosti na roky 2014 – 2019Akčný plán rodovej rovnosti 2014 – 2019. Napriek tomu, že takéto plány fungovali aj počas minulých období, až nedávno sa veľká časť verejnosti zmobilizovala a vyjadrila svoj odmietavý postoj k týmto trendom aj formou petícií s tisíckami podpisov a formou tlačovej konferencie. Dokumenty totiž podľa nás neslúžia na skutočné spravodlivé zaobchádzanie so ženami a mužmi, ani na spravodlivé rozdelenie peňazí v prospech aktivít na jeho podporu. Vyvolávajú v spoločnosti nestabilitu, podporujú diskrimináciu a šíria teórie, s ktorými značná časť obyvateľov Slovenska absolútne nesúhlasí. Na zakrytie týchto cieľov neraz slúži formula o „potrebe zharmonizovať sa s európskou ľudskoprávnou agendou“.  Vieme však, že Slovensko je v týchto otázkach zvrchovanou krajinou. Ak sú práva niekde porušované, treba ich konkrétne riešiť a nie vyvolávať dojem, že ide o stálu diskrimináciu jedného z pohlaví. Zastávame názor, že takýto prístup je neobjektívny a ideologický, najmä ak sa usiluje pretlačiť tento princíp do všetkých oblastí spoločnosti. Zdôrazňujeme, že plne podporujeme spravodlivosť a rovnosť šancí pre ženy aj mužov. Nemôžeme však nevidieť, že popri snahách o „rovnosť“ sa výrazne znižujú programy podporujúce súdržnosť žien a mužov, predovšetkým v rámci rodinného života.  Takmer všetky finančne kryté programy sú podľa predložených dokumentov zamerané len na kampane, kontrolné komisie, revízie či vzdelávanie v rodovej problematike. Pýtame sa prečo nemôžeme využiť financie radšej na konkrétnu  podporu žien, matiek, dôchodkýň a rodinných opatrovateľov? Namiesto toho sa nám predkladá sociálne inžinierstvo s plánom umelo zvyšovať počet žien v technických smeroch. Navyše, akčný plán a stratégia sú postavené tak, že organizácie, ktoré sa neprihlásia „k pojmu rodovosti a k chápaniu rodu“, sú z grantových programov vyčlenené. Uvádzame v tomto liste len príklady, pripomienok máme oveľa viac.

Vážený pán premiér, vieme, že máte možnosť dokumenty na zasadaní vlády zastaviť, prípadne dať zásadne prepracovať tak, aby boli skutočnou pomocou a konsenzuálnym riešením pre našu spoločnosť. Za to sa plne prihovárame a chceme Vás požiadať o osobné stretnutie, v rámci ktorého by sme s Vami radi prediskutovali naše pripomienky a možnosti ich zohľadnenia v rámci ďalšieho postupu súvisiaceho s Celoštátnou stratégiou rodovej rovnosti a Akčným plánom rodovej rovnosti na nasledujúcich päť rokov.

S úctou

 

Marcela Dobešová

predsedníčka Fóra života

 

Zoznam organizácií v mene ktorých sa posiela tento list:

Aliancia za rodinu

Centrum pre bioetickú reformu

Fórum kresťanských inštitúcií

Fórum života

Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku

Klub mnohodetných rodín

Slovenská spoločnosť pre rodinu

Spoločenstvo Ladislava Hanusa

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.