Kde iní začínajú, my už 17 rokov pomáhame – rok 2015 v Áno pre život n. o.

V čase, keď štát prišiel s „novinkou“, že treba rozbiehať projekty konkrétnej pomoci ľuďom v krízových situáciách a s veľkou pompou ohlásil založenie novej linky na pomoc obetiam domáceho násilia, medzi mimovládnymi organizáciami úspešne funguje už osemnásty rok členská organizácia Fóra života – ÁNO PRE ŽIVOT n. o. (APŽ). Dlhodobo sa s veľmi dobrými výsledkami venuje:

  • poskytovaniu sociálnych služieb krízovej intervencie
  • špecializovanému sociálnemu poradenstvu
  • sociálnoprávnej ochrane detí
  • ochrane ľudských práv a slobôd v oblasti domáceho násilia a ochrany života
  • službám na podporu zamestnanosti pre zdravotne a sociálne znevýhodnené osoby
  • prevádzkovaniu chránených pracovísk so zamestnávaním takýchto osôb
  • vzdelávaniu a výchove detí a mládeže v problematike domáceho násilia a ochrany života.

Bezplatnú telefonickú nonstop LINKU POMOCI 0800 12 00 24 pre ľudí v krízových životných situáciách (teda aj pre obete domáceho násilia) prevádzkuje už od roku 2003 a dlhodobo realizuje celoslovenskú kampaň „Domáce násilie ubližuje všetkým“.

V roku 2015 Áno pre život n. o. poskytla ubytovanie 75 ženám s deťmi, ktoré boli v krízovej životnej situácii a obetiam domáceho násilia. „Od vzniku organizácie sme ubytovaním pomohli už 752 osobám – 317 ženám a 435 deťom. V roku 2015 sa narodilo jedno dieťatko vďaka poskytnutej pomoci jeho matke. Je to v poradí už 53. dieťa, ktoré bolo ohrozené na živote a vďaka dobrým ľuďom žije. Všetci tí, ktorým sme pomohli, boli ohrození na živote či zdraví, ich ľudská dôstojnosť bola pošliapaná a vďaka našim podporovateľom sme boli schopní im pomôcť,“ hovorí riaditeľka APŽ Anna Verešová. Priemerná dĺžka pobytu Domove Gianny B. Mollovej sú 4 mesiace. Po vyriešení krízovej životnej situácie si takmer 90% klientiek našlo s pomocou APŽ samostatné bývanie a postavili sa na vlastné nohy. Na bezplatnej telefonickej Linke pomoci 0800120024 bolo počas roka 2015 poskytnutých 931 konzultácií. Organizácia zamestnáva v sociálnych službách, v troch chránených pracoviskách a v sociálnej firme LABORE už 19 pracovníkov (12 plných pracovných úväzkov), z toho 6 invalidov a jednu bývalú klientku – vdovu so 4 deťmi.

V prvom štvrťroku 2015 bol ukončený dvojročný projekt zameraný na skvalitnenie poskytovaných sociálnych služieb pre rodiny s deťmi ohrozené sociálnym vylúčením. Vďaka podpore z Blokového grantu pre MVO v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, mohlo APŽ po 17 rokoch obnoviť vnútorné vybavenie domova pre matky s deťmi. Pracovníci poskytovali odborné poradenstvo a priestory Komunitného centra pre aktivity s deťmi z rodín ohrozených sociálnym vylúčením. Pracovníci v sociálnych službách absolvovali viacero odborných výcvikov za účelom zvyšovania profesionality.

Uprostred leta APŽ premiestnilo obchodík so suvenírmi v Rajeckých Tepliciach do väčších priestorov. Sortiment boli rozšírené o sladké dobroty a nová cukráreň dostala názov RAJecké Radosti. V predaji naďalej zostáva aj doplnkový tovar v podobe originálnych ručne vyrobených suvenírov, obrazov, obrusov, hračiek… s cieľom podporiť šikovných a zručných ľudí, ktorí sú z dôvodu veku, zdravia alebo starostlivosti o deti znevýhodnení na trhu práce. Rozšírenie tohto chráneného pracoviska finančne podporila Nadácia GRANVIA, za čo jej ďakujeme.

V novembri 2015 APŽ už po siedmy raz, organizovala kampaň s názvom Domáce násilie ubližuje všetkým“. Na verejnú besedu “Tajné životy – násilie na ženách” prijala pozvanie psychologička Janka Šípošová, zakladateľka poradní Pomoc obetiam násilia. Hosťom bola aj scenáristka úspešného slovenského seriálu Tajné životy Biba Bohinská. Vyvrcholením kampane bol Benefičný koncert pre ľudí v núdzi.

„Prevádzka našich pracovísk nie je jednoduchá, ale opäť, s pomocou dobrých ľudí, sme mohli po celý rok 2015 pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú. Vítame podporu jednotlivcov i organizácií, no privítali by sme zásadné rozšírenie podpory zo strany štátu a samospráv, nakoľko pribúda počet ľudí, ktorým treba pomáhať. Systémovou zmenou by bolo zrovnoprávnenie financovania poskytovateľov sociálnych služieb bez ohľadu na ich zriaďovateľa,“ hovorí Anna Verešová a vyjadruje vďaku všetkým, ktorí počas roka n. o. Áno pre život poskytli podporu a pomoc, aby mohla plniť svoje poslanie.

www.anoprezivot.sk

Kontakt pre médiá: Anna Verešová, riaditeľka Áno pre život n. o., e-mail apz@nextra.sk, tel. 041/5494950

 

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.