Septembrové udalosti vo Fóre života

V polovici septembra sa konalo druhé zasadanie Výboru pre rodovú rovnosť. Fórum života, Katolícke hnutie žien Slovenska a Áno pre život a Poradňa Alexis (alternatívne), ktoré získali zastúpenie vo Výbore pre rodovú rovnosť, posilnili názorovú líniu ochrany žien a ochrany života a chcú spolupracovať na projektoch konkrétnej pomoci a zosúladenia rodinného a pracovného života. Na prvom zasadaní sa zoznámili jednotliví členovia a schvaľoval sa štatút výboru. Druhé zasadanie sa nieslo v znamení voľby podpredsedníčky výboru, ktorá má zároveň zastúpenie v Rade vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Z dvoch kandidátok (Mesochoritisová, Raučinová) bola väčšinou hlasov zvolená kandidátka liberálneho zoskupenia A. Mesochoritisová. Druhá časť zasadania bola venovaná informácii o schválenom novom Zákone o obetiach násilia a o novom dokumente európskej smernice o zosúladení súkromného a pracovného života žien. V diskusii naše pro-life členky ocenili viaceré zlepšenia v prospech žien, ako aj väčšie zapojenie otcov do starostlivosti o rodinu. Argumentovali však, že dokument sa príliš sústreďuje na ženu ako na pracovníčku než na matku. V závere tajomníčka Oľga Pietruchová informovala o schválení Istanbulského dohovoru Európskym parlamentom. Pre jednotlivé krajiny to podľa nej znamená koordinovanie boja proti násiliu na ženách v oblasti monitorovania, štatistík a medzinárodnej spolupráce.  

V dňoch 5. a 6. septembra sa Fórum života zúčastnilo na medzinárodnom samite Agenda Europe (medzinárodná európska sieť pro-life organizácií sledujúcich agendu ochrany života zo spoločensko-politického hľadiska). Samit sa konal neďaleko Zagrebu v kúpeľnom stredisku Therme Tuhelj. FŽ zastupovali predsedníčka Marcela Dobešová a Mária Raučinová.  Na samite  vystúpili kľúčové osobnosti zahraničnej pro-life agendy, ako Gabriele Kuby, Sophia Kuby, Željka Markić, Gudrun Kugler, Brian Brown, Leo van Doesburg. Gabriele Kuby (mimochodom autorka aj u nás populárnej knihy Globálna sexuálna revolúcia) sa zamerala na filozofické pozadie súčasných ideológií, zdôraznila nedostatok prvenstva voči Stvoriteľovi a kult materializmu, ako aj dôraz na moc namiesto viery v Cirkvi. Spomenula otcov gender ideológií: Russeaua, Freuda, Marxa a Engelsa, Foucoulta, Junga, Kinseyho, Butlerovú. Úlohou pro-life hnutí je podľa nej „zozbierať rozbité kúsky celistvosti rodiny a spoločnosti“. Željka Markić z Chorvátska charakterizovala metodiku a spôsob prenosu pro-life hodnôt na verejnosti: používať vedecké argumenty, moderný jazyk a príťažlivú srdečnú komunikáciu. Brian Brown sa venoval stratégii, ktorá musí jasne stanoviť, kde sa nachádzame, aké sú naše silné a slabé stránky a aká je vízia o päť rokov. Gudrun Kugler rozoberala pojmy spravodlivosť, pravda, prirodzený zákon. Podľa nej je dôležité stať sa aktívnym nie reaktívnym lídrom. Na panelovej diskusii vystúpili aj slovenskí účastníci Patrik Daniška s témou národného pochodu za život a Mária Raučinová s témou skúsenosť s blokádou ratifikácie Istanbulského dohovoru. Predsedníčka Marcela Dobešová počas prestávok v kuloároch informovala o spustenej petícii a výzve pre europoslancov odmietnuť Istanbulský dohovor a ponúkla to ako model pre ostatné krajiny. V ďalšej časti programu samitu sa pracovalo v skupinách s témami: manželstvo, ochrana života, rodina, náboženská sloboda. Veľkú pozornosť vzbudilo referendum v Rumunsku. Samit ukázal, aký pro-life potenciál existuje v postkomunistických krajinách, čo môžu ponúknuť Západu a naopak, ako sa môžu obohatiť stratégiami a metodikou západných pro-life hnutí. Skúsenosť zo samitu Agenda Europe potvrdzuje, že pravidelnosť vzájomných stretnutí, výmena kontaktov a koordinácia pri medzinárodných udalostiach týkajúcich sa dôstojnosti života a rodiny je dnes úplne nevyhnutná.

Autor textu: Mária Raučinová

Autor fotografie: Marek Michalčík

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.