V Kamennej Porube pribudol Pamätník nenarodeným deťom

(Bratislava, 5. november 2019) – Uplynulý víkend, na sviatok Pamiatky zosnulých, bol na cintoríne v Kamennej Porube, okres Žilina, pánom farárom Mariánom Ďurčanom požehnaný nový Pamätník nenarodeným deťom.

„V čase, keď spomíname na našich blízkych zosnulých, priateľov a známych, si spomenieme aj na deti, ktoré sa nemohli narodiť. Je to zvlášť dôležité pre ženy, ktoré prišli o dieťa buď spontánnym alebo umelým potratom. V dnešnej dobe zvlášť, keď počet spontánnych alebo zamĺknutých potratov, vrátane mimomaternicových tehotenstiev prevyšuje umelé potraty. Dotýka sa to skoro každej rodiny na Slovensku,“ hovorí Marcela Dobešová, predsedníčka Fóra života, ktoré dlhodobo organizuje kampaň Sviečka za nenarodené deti. „Cieľom kampane je nezabúdať na tieto deti, aby aj ony mali miesto v našich rodinách. Jedným z hlavných pilierov kampane Sviečka za nenarodené deti je duchovný pilier, ktorý dáva rozmer
milosrdenstva, nádeje a lásky,“ dodáva M. Dobešová.

„Veľmi sa teším tomu, že aj v mojej obci už máme Pamätník nenarodeným deťom. Bola to moja veľká túžba. Pred 20-timi rokmi sme tu, v našom Rajeckom regióne, založili neziskovú organizáciu Áno pre život so zámerom pomáhať tehotným ženám v núdzi. Je to teda jedna z ďalších aktivít v tejto misii. Aj na našom cintoríne sa týmto vytvorilo miesto tichej spomienky a modlitby za všetky počaté, no nenarodené deti,“ uviedla Anna Verešová, členka predsedníctva Fóra života.

Fórum života je platformou pro-life organizácií a jednotlivcov od roku 2001. Svojimi aktivitami scitlivuje verejnú mienku v prospech života, pozitívne komunikuje hodnotu života a ľudskú dôstojnosť a navrhuje systémové riešenia v ochrane ľudského života. Pôsobí v regiónoch Slovenska, v teréne, v poradných orgánoch a v medzinárodných organizáciách. Aktivity a
projekty Fóra života sú zamerané na vzdelávanie (Tlakový hrniec, konferencia Vyber si život,  25. marec – Deň počatého života, Sviečka za nenarodené deti, Cena Antona Neuwirtha) a na konkrétnu pomoc (Sieť pomoci, Zachráňme životy, poradne Femina). Je zriaďovateľom Poradne
Alexis a spoluzriaďovateľom gynekologických ambulancií Gianna v Žiline, Terezka v Porade a sociálneho podniku Labore.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.