Rodina poskytuje dobrá, ktoré štát nemôže len tak jednoducho nahradiť

Je to tak. Žiadny program štátnej pomoci nenahradí človeku rodinnú sieť pomoci, ako ani žiadna škola nenaučí ako spolunažívať s inými. Ani žiadna inštitúcia nedokáže vytvoriť také zázemie dieťaťu ako funkčná harmonická rodina. Pomáhať si a rásť v láske navzájom k sebe i k druhým – to je úloha rodiny.

Preto je naozaj správne a dobré, že súčasná vláda vo svojom programe deklaruje podporu rodiny, ktorú vníma ako základnú bunku spoločnosti a hlavnú nositeľku základných ľudských, kultúrnych, sociálnych, občianskych a duchovných hodnôt. Zároveň vláda vníma podporu rodiny ako prioritný nástroj na riešenie problematiky nepriaznivého demografického vývoja.

Už skoro rok pôsobím na sekcii rodinnej politiky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Všetky sily sme za toto obdobie venovali opatreniam na uľahčenie života ľuďom počas pandémie, ktorá postihla naraz celý svet. Prijali sa zároveň mnohé dobré nástroje – nová dávka tehotenské, pandemické ošetrovné i pandemický rodičovský príspevok, mnohým rodinám pomohla tzv. SOS dotácia. Do platnosti od 1. apríla vstúpila tiež nová nemocenská dávka, tzv. „dlhodobé ošetrovné“. Zvlášť v tejto dobe je to veľmi dôležitá pomoc pre rodiny s chorým členom. Ide totiž o možnosť postarať sa o chorého blízkeho príbuzného po ukončení jeho minimálne 5-dňovej hospitalizácie alebo blízkeho príbuzného, ktorý je umierajúcim paliatívnym pacientom, resp. pacientom v terminálnom štádiu ochorenia. Nárok na toto ošetrovné bude vo výške 55 percent z hrubej mzdy zamestnanca, resp. vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby, a to až počas 90 dní.

Pripravujeme tiež zavedenie dlhšej ochrannej lehoty pre ženy, ktorá by sa uplatňovala výlučne pri materskom. Terajšia úprava ochrannej lehoty pre ženy totiž nie je postačujúca, pretože pokrýva len situácie, v ktorých je žena najskôr tehotná, až následne jej zanikne nemocenské poistenie, teda stratí zamestnanie. Nerieši teda opačnú situáciu, ak žena stratí zamestnanie a o pár dní na to otehotnie. Tieto situácie sa ukázali práve teraz počas pandémie, kedy zanikli a stále zanikajú mnohé prevádzky. Príklad – ak žena počas rodičovskej dovolenky pri prvom dieťati stratí náhle o zamestnanie a následne otehotnie, stratí nárok nielen na materské a zvýšený rodičovský príspevok, ale dnes už aj na tehotenské.  

Tento nástroj je zároveň pronatalitným opatrením rovnako ako aj zavedenie dobrovoľného nemocenského poistenia pre študentky vysokých škôl, z ktorého by sa poskytovalo výlučne materské.  V súčasnosti totiž študentky bezprostredne po skončení školy alebo počas štúdia nemajú nárok na dávku materské, ak nie sú dobrovoľne nemocensky poistené v celej výške poistného, ktorá je pre nich nedostupná. Keď som tento návrh predstavovala v parlamente, zhodli sme sa na ňom naprieč politickým spektrom. Z lavíc opozície sme však na to nemali silu. Dnes je tento návrh vo vládnom programe, tak verím, že bude v tomto volebnom období aj prijatý.

Okrem priamych nástrojov pomoci rodinám sú dôležité aj poradné orgány a strategické materiály. Práve v týchto dňoch pripravujeme na sekcii rodinnej politiky návrh štatútu novej  Radu vlády SR pre rodinu a demografický vývoj, ktorá bude odborným, poradným, koordinačným a iniciatívnym orgánom vlády Slovenskej republiky. A do konca tohto roku chceme vláde predložiť na schválenie Národnú stratégiu na podporu rodiny a demografického vývoja v Slovenskej republike do roku 2030.

Je potrebné vystaviť nový model rodinnej politiky, ktorý vyžaduje premyslené investície do rodiny. Je to politika zameraná na budúcnosť. Chcem veriť, že sa to podarí.

Anna Verešová

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.