BRATISLAVA, 10. november 2023 - Fórum života a Fórum kresťanských inštitúcií spoločne vypracovali požiadavky na novú vládu a predsedov koaličných strán.

Tlačová správa: Fórum života a Fórum kresťanských inštitúcií oslovili vládu s návrhmi do vládneho programu

BRATISLAVA, 10. november 2023 – Fórum života a Fórum kresťanských inštitúcií  spoločne vypracovali požiadavky na novú vládu a predsedov koaličných strán. Tieto platformy združujú viac ako sto neziskových organizácií a tisícky členov. Svojimi aktivitami a konkrétnou pomocou prispievajú v spoločnosti k šíreniu verejného dobra. Návrhy do vládneho programu vychádzajú z dlhoročnej práce najmä v sociálnej oblasti a zo skúsenosti v občianskom sektore.

Spoločné návrhy sa týkajú ochrany života a ľudskej dôstojnosti od počatia po prirodzenú smrť, podpory slobody myslenia, svedomia, vierovyznania a presvedčenia, verejnej politiky v službách vo verejnom záujme a v riadení verejných zdrojov a sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania. Tieto oblasti sú podrobne rozpracované s opisom východiskovej situácie, aj s návrhom riešení. Týkajú sa prierezovo celého verejného, súkromného i neziskového sektora a majú potenciál pozitívne ovplyvniť spoločenskú atmosféru a vzťahy v spoločnosti.

Fórum života a Fórum kresťanských inštitúcií navrhuje Vláde Slovenskej republiky, aby do svojho Programového vyhlásenia na roky 2023-2027 zahrnula tieto opatrenia a urobila z nich prioritné oblasti svojho záujmu:

V oblasti ochrany života a ľudskej dôstojnosti od počatia po prirodzenú smrť

  • zriadenie Výboru pre ochranu ľudského života a ľudskej dôstojnosti pri Rade vlády SR pre rodinu a demografický vývoj,
  • podporu medzináboženského dialógu, náboženskej tolerancie, boja proti náboženskej neznášanlivosti, ochranu kultúrneho náboženského dedičstva a podporu fungovania splnomocnenca vlády SR pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia; zriadenie Výboru pre slobodu náboženstva alebo presvedčenia pri  Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť,
  • implementáciu čl. 21 Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne do legislatívy SR, čím sa zamedzí vystavovaniu tiel zosnulých za účelom dosiahnutia zisku,
  • podporu ideologicky neutrálneho vzdelávania, priateľského ku všetkým žiakom bez ohľadu na ich vierovyznanie či svetonázor a pri zavádzaní sexuálnej výchovy do škôl dať možnosť voľby rodiča, aký obsah vzdelávania preferuje.

S ochranou ľudského života a ľudskej dôstojnosti úzko súvisí verejná politika v službách vo verejnom záujme, ale aj v riadení verejných zdrojov, preto navrhujeme:

  • revíziu finančného riadenia verejných financií v súlade s európskou legislatívou; zosúladenie účtovníctva, rozpočtovníctva, výkazníctva so zameraním na európske štandardy (eliminácia modifikácie výkazníctva pre Európsku úniu ESA 2010); zaviesť účinné výdavkové limity,
  • definovať služby vo verejnom hospodárskom záujme,
  • ekonomizáciu verejných služieb; zavedenie ekonomických nástrojov pre hospodárne a efektívne riadenie výkonu verejnej moci a služieb vo verejnom záujme.

K zachovaniu zamestnanosti a dostupnosti služieb, ktoré pre podnikateľský trh nie sú atraktívne, navrhujeme upriamiť pozornosť na sektor sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania. Tento sektor predstavuje sféru hospodárskej činnosti, ktorá nie je zameraná primárne na tvorbu zisku, ale na zabezpečovanie istej sociálnej funkcie, preto navrhujeme:

  • prepojenie rezortu hospodárstva s politikou zamestnanosti a rodinnou politikou,
  • zavedenie účinného systémového opatrenia týkajúceho sa posilnenia ekonomických nástrojov registrovaných sociálnych podnikov a celkového rozvoja sociálnej ekonomiky.

Veríme, že navrhované opatrenia budú reflektované a budú podnetom na intenzívnu komunikáciu medzi mimovládnym sektorom a vládou.

Príloha k listu predstaviteľom Vlády Slovenskej republiky

Návrh opatrení do Programového vyhlásenia vlády na roky 2023-2027

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.