Ideológia rodu – gender

Sexuálne a reprodukčné zdravie  –  reprodukčné práva  –  agenda UNFPA

Autorka: Mária Raučinová

 S rodovou ideológiou  súvisia  sexuálne a reprodukčné práva. Napriek tom, že v základných dokumentoch ľudských práv sa reprodukčné práva nenachádzajú, ani z nich explicitne nevyplývajú, postupne cez agendu OSN a WHO sa posúvajú do úlohy nových práv, ktoré by boli vymožiteľné a ktoré by si vyžadovali napĺňať ich obsah službami potratového a antikoncepčného priemyslu.

 

Ideológia rodovej rovnosti a mapka jej ideologizácie

Autor: Martin Kamenský (písané pre blog.sme.sk)

Viaceré organizácie upozorňujú, že okrem rodovej rovnosti (gender equality) sa presadzuje aj tzv. rodová ideológia (gender ideology).  Alebo že samotná „rodová“ rovnosť je už zavádzaním a gender equality sa má prekladať ako rovnosť mužov a žien ( rovnosť pohlaví, nie rodov). Gender má viac výzmamov:

http://martinkamensky.blog.sme.sk/c/345964/Preco-SMER-3-krat-cuvolideologia-rodovej-rovnosti-pastiersky-list.html

 

Terminológiu Európskej únie o gender equality nepoužívame správne

Autorka: Veronika Remišová (písané pre www.postoy.sk)

Slovenský preklad pojmu „gender equality“ vyvoláva v našej spoločnosti nepochopenie základnej myšlienky tak, ako bola definovaná v kľúčových dokumentoch Európskej únie. Do slovenčiny sa tento pojem začal od určitého obdobia nesprávne prekladať ako „rodová rovnosť“, preklad, ktorý je vo svojej podstate nejasný, polarizuje spoločnosť a zbytočne vytvára prekážky k efektívnemu uplatňovaniu politiky rovnakých príležitostí medzi mužmi a ženami. 

//www.postoy.sk/content/terminologiu-europskej-unie-o-gender-equality-nepouzivame-spravne

 

Od koreňov genderizmu až dodnes

Autor: Peter Straka

V súčasnosti sa v západnom svete presadzuje tzv. genderová ideológia. Spočiatku jej obsahom bolo úplné zrovnoprávnenie mužov a žien, čo je každým moderným človekom akceptovaná idea. Neskôr sa teória aktualizovala: svet sa síce prevažne skladá z bipolárnej pohlavnosti (muž a žena s odlišnými pohlavnými orgánmi), existuje aj malé percento intersexuálov (osoby, ktoré sa narodili so zmiešanými pohlavnými orgánmi) – to však nie je rozhodujúce – rozhodujúci je rod, anglicky „gender“, ktorý nezávisí od pohlavných znakov, ktoré nesieme, ale od úlohy, ktorú nám spoločnosť pridelila na základe sociálnych, náboženských, kultúrnych, právnych či iných zvykov a vzťahov.

 

Osobné svedectvo prof. MUDr. Evy Grey zo IV. svetovej konferencie o ženách v Pekingu, 1995

Autorka: Eva Grey

Bolo to veľkolepé medzinárodné podujatie s mnohými sprievodnými akciami, nevynímajúc prezentáciu hosťovskej krajiny. V úvode konferencie zožala veľký potlesk Hillary Clintonová s vetou: „Ľudské práva sú ženské práva a ženské práva sú ľudské práva“.  Problémom tohto hesla je, že v jeho kontexte sa za ženské práva nepovažujú základné ľudské práva, ktoré by sa mali zabezpečiť všetkým ženám, ale najmä tzv. sexuálne a reprodukčné práva.  Tie v sebe zahŕňajú prístup k cenovo dostupnej antikoncepcii, právo na potrat, právo na sterilizáciu na žiadosť ženy, právo ženy na dieťa bez rešpektovania práva dieťaťa mať otca. Vyše 60 krajín vyjadrilo na záver konferencie svoje výhrady k prijatému dokumentu.  Napriek tomu, že nejde o právne záväzný dokument, je zneužívaný určitými lobistickými skupinami na presadzovanie svojich cieľov. Mnohé dôležité ženské otázky v ňom nemajú dostatok miesta, nekonsenzuálnosť dokumentu oslabuje váhu i tých vyjadrení, ktoré sú v prospech žien.

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.