Hormonálna antikoncepcia – pohľad z druhej strany

Autor : PharmDr. Laurinec Jozef 

Pomerne často sa takmer všetci vďaka masívnej a dlhoročnej reklame stretávame s konštatovaním, že hormonálna antikoncepcia pôsobí pozitívne na zdravie a krásu ženy, a zároveň zabezpečuje plnohodnotnú a “bezpečnú“ sexualitu. Na druhej strane častejší výskyt napríklad srdcovo-cievnych a nádorových ochorení u užívateliek hormonálnej antikoncepcie upozorňuje na skutočnosť, že predsa len užívanie hormonálnej antikoncepcie je proti ľudskej prirodzenosti a narušuje fyziologické procesy v ženskom organizme. Spomenieme na úvod, v čom spočíva podstata narušenia prirodzených, fyziologických procesov v ženskom organizme pri používaní hormonálnej antikoncepcie.1, Kombinovanými antikoncepčnými tabletami sa aplikujú do tela väčšinou syntetické hormóny-estrogény a syntetické hormóny-gestagény, ktoré sa vlastnosťami odlišujú od prirodzených hormónov. Hormóny dodávané do tela zvonka, tlmia produkcia vlastných prirodzených hormónov vo vaječníkoch a v dreni nadobličiek a biochemické procesy v tele sú riadené prevažne syntetickými hormónmi.

2, Hladiny syntetických hormónov v krvi sa líšia od hladín hormónov počas prirodzeného menštruačného cyklu. Je veľký rozdiel medzi dávkovaním hormónov zvonka ( hormonálnou tabletou) a fyziologickým dávkovaním hormónov založenom na vzťahu hypotalamus, hypofýza, vaječníky a v závislosti na inými hormonálnych systémoch. Toto fyziologické dávkovanie je mimoriadne presné, v pikogramoch (10−12 gramu) na mililiter krvi a v priebehu menštruačného cyklu pružne reaguje  aj na zmenené vonkajšie či vnútorne okolnosti.

3, Pri užívaní hormonálnej antikoncepcie sú účinky či už prirodzeného alebo syntetického estrogénu blokované alebo modulované syntetickým gestagénom hneď od začiatku menštruačného cyklu. Pri prirodzenom menštruačnom cykle nastupujú fyziologické účinky prirodzeného gestagénu – progesterónu až od druhej polovice menštruačného cyklu, aby sa mohli plne rozvinúť pozitívne účinky estrogénov.

Vyššie uvedené základné rozdiely (existujú aj iné rozdiely) sú zodpovedné za výskyt menej závažných ale aj závažných, život ohrozujúcich nežiaducich účinkov. Zameriame sa len na závažné, nežiaduce účinky.

1, Srdcovo-cievne ochorenia:
a, Venózny tromboembolizmus je najvýznamnejšou nežiaducou komplikáciou. Veľké, kvalitne prevedené štúdie ukázali, že šanca na výskyt venózneho tromboembolizmu je u užívateliek kombinovanej hormonálnej antikoncepcie 3-4 x vyššia ako u žien, ktoré  nepoužívali žiadnu antikoncepciu.  Štúdia Svetovej zdravotníckej organizácie uvádza  4.15 väčšie riziko u užívateliek hormonálnej antikoncepcie oproti ženám, ktoré  ju nepoužívali. Výsledok  sa vzťahuje na európske ženy. U žien v rozvojových krajinách je riziko menšie, OR =3.25. 1- 2 % týchto ochorení končí smrteľne.

b, Infarkt myokardu.
Relatívne riziko bolo u užívateliek hormonálnej antikoncepcie podľa štyroch najväčších štúdií 2 – 3.21 x vyššie. Štúdia Svetovej zdravotníckej organizácie zistila 5.01x vyššie riziko akútneho infarktu myokardu u užívateliek hormonálnej antikoncepcie oproti ženám, ktoré ju neužívali. Tieto odhady rizika odrážajú aj spoluúčasť iných rizikových faktorov na vzniku infarktu u užívateliek hormonálnej antikoncepcie napr. vplyv vysokého tlaku, obezity a pod. Riziko akútneho infarktu srdcového svalu u užívateliek hormonálnej antikoncepcie sa výrazne zvyšuje najmä v súvislosti s pribúdajúcim vekom a s fajčením. Atributívne riziko u fajčiarok, užívateliek hormonálnej antikoncepcie mladších ako 35 rokov bolo 34,9, u fajčiarok, užívateliek hormonálnej antikoncepcie starších ako 35 rokov bolo atributívne riziko až 396,2.

2, Rakovina prsníka – carcinoma mammae:
Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) eviduje kombinovanú hormonálnu antikoncepciu na zozname látok, ktoré  vyvolávajú u ľudí rakovinu. Okrem tejto skutočnosti spomenieme závery dvoch významných metaanalýz.

a, Prvá z nich hodnotiaca asi 90 % publikovaných epidemiologických údajov (54 štúdií) o vplyve kombinovanej orálnej antikoncepcie na vznik rakoviny prsníka zistila zvýšené relatívne riziko (RR) = 1,24 pre súčasné užívateľky, 1-4 roky po vysadení antikoncepcie bolo RR= 1,16, 5-9 rokov po vysadení bolo RR=1,07. Riziko rakoviny prsníka teda pretrváva ešte 10 rokov po vysadení hormonálnej antikoncepcie. Dôležité bolo zistenie zvýšeného rizika u mladých žien, ktoré užívali hormonálnu antikoncepciu pred dosiahnutím 20 roku života, RR=1,22.

b, Druhá metaanalýza vyhodnotila 39 štúdií z rokov 1980 – 2002. Sledovala vplyv hormonálnej antikoncepcie na vznik rakoviny prsníka u žien pred menopauzou, alebo pred 50 rokom života. Metaanalýza vyhodnotila osobitne vplyv hormonálnej antikoncepcie na vznik rakoviny prsníka u žien, ktoré porodili dieťa a u žien, ktoré ešte nerodili.
Výsledky u žien, ktoré ešte nerodili: Ženy, ktoré nerodili a niekedy užívali hormonálnu antikoncepciu mali riziko  rakoviny prsníka zvýšené, OR =1,24. Užívanie 4 a viac rokov zvýšilo riziko rakoviny prsníka len nepatrne, OR=1,29.
Výsledky u žien, ktoré už porodili dieťa: Aj u žien, ktoré porodili bola, zistená súvislosť medzi užívaním hormonálnej antikoncepcie a zvýšením rizika vzniku rakoviny prsníka, OR=1,29. Riziko rakoviny prsníka v spojitosti s užívaním hormonálnej antikoncepcie  bolo vyššie, keď ju ženy užívali pred prvým plne ukončeným tehotenstvom, OR=1,44, ako v prípade, keď hormonálna antikoncepcia bola užívaná po prvom riadne ukončenom tehotenstve, OR=1,15. Súvislosť medzi užívaním hormonálnej antikoncepcie a rizikom rakoviny prsníka bola najvyššia u žien, ktoré užívali hormonálnu antikoncepciu 4 a viac rokov pred prvým plne ukončeným tehotenstvom, OR= 1,52.

3, Rakovina krčka maternice – carcinoma cervicis uteri:
Veľká kohortová štúdia, ktorá 25 rokov sledovala skupinu 46 000 žien, zistila 2,5-krát vyššie riziko úmrtnosti (v štúdií sa sledovalo riziko úmrtnosti nie riziko ochorenia) na karcinóm krčka maternice u užívateliek orálnej kombinovanej antikoncepcie. Toto riziko pretrváva ešte desať rokov po jej vysadení.

Záver
Ak chceme hovoriť o rovnoprávnom postavení žien a o spravodlivosti aj v sexuálnej oblasti musíme priznať, že muži vstupujú do tohto procesu v plnej, prirodzenej a neporušenej hormonálnej výbave, kým u žien to tak nie je. Ženy preberajú na seba zodpovednosť za “bezpečnú“ sexualitu aj za cenu svojho zdravia. Je to o to horšie, že zdravie budúcej generácie bude závisieť predovšetkým od zdravia našich manželiek a matiek, telo ktorých je miestom začiatku, vývoja a zrodenia nového života.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.