Mons. Babjak v Ľutine: Bohorodička – Neporaziteľné víťazstvo

Homília prešovského arcibiskupa Mons. Jána Babjaka na púti mladých v Ľutine dňa 8. septembra, aj pri príležitosti púte ikony Panny Márie Częstochowskej, ktorá sa na tomto mieste zastavila pred odchodom do Maďarska:

„Drahý vladyka Ján Eugen, drahí bratia kňazi, drahí mariánski ctitelia, milí mladí priatelia, milí televízni diváci!

Všetkých vás srdečne vítam na tomto milostivom mieste v Bazilike minor v Ľutine a teším sa, že ste v tak hojnom počte prijali moje pozvanie na túto vašu púť mladých. A pozrite sa kto medzi nás zavítal: Częstochowská ikona – hovoria jej Kráľovná Poľska. Lenže ona má ešte väčší titul, ona je Kráľovná neba, ona je Bohorodička. Keď sme plánovali túto púť, ešte sme nevedeli o putovaní Częstochowskej ikony. Dnes vidíme v tom jasné znamenie jej materinskej lásky, že prišla medzi svoje deti s jasným posolstvom záchrany života. Veď keby sa naši rodičia správali ako sa správajú mnohí dnešní manželia, som si istý, že aspoň tretina z nás by tu nebola. Jednoducho, nemali by sme šancu narodiť sa. Ale naši rodičia boli zodpovední ľudia a prijali nás – deti – ako Božie dary, za čo im patrí naša veľká vďaka.

Putovanie Częstochowskej ikony „Od oceánu k oceánu“ je veľký akt viery vo víťazstvo Bohorodičky. Táto ikona nesie na východe názov: Nepobedimaja Pobeda – Neporaziteľné víťazstvo“. Ochrancovia života si uvedomujú, že sami nemajú šancu vyhrať tento boj s extrémne agresívnym duchom dnešnej doby, ktorý rozsieva smrť. Žiadajú o pomoc Matku Božiu, ktorá chránila život svojho Syna a chce chrániť aj dnes ženy pred týmto hrozným hriechom, pred potratom. Veď ona rozšliapala hlavu odvekého vraha. Ona zvíťazila nad zlým, jej sa hriech nedotkol. Svojou panenskou trvalou čistotou chce chrániť čistotu dnešných mladých ľudí, chlapcov a dievčat, i dnešných manželov.

O dnešnom sviatku Narodenia Panny Márie cirkevní Otcovia tvrdia, že od stvorenia Adama, narodenie Panny Márie je najväčšou udalosťou na svete. Prečo? Lebo Mária je Zornica, ktorá zvestuje narodenie Vykupiteľa sveta. Ale nielen zvestuje, ale Ona ho aj porodila svetu. Áno, Mária je predrahým darom, ktorý nám dalo nebo. Je to Bohom stvorený raj, aby v ňom mohol dôstojne prebývať Kráľ neba a zeme. Panna Mária bola Bohom vyvolená žena pre veľké poslanie, pre veľkú nádej ľudstva. Týka sa jej už protoevanjelium, ktoré Boh vyslovil, ako hrozbu diablovi po páde prvých ľudí v raji, keď povedal: „Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojim semenom a jej semenom. Ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu.“ Prvá blahozvesť, ktorú čítame v Božom zjavení, sa týka nás, ľudí. Musí nás zaujímať, kto je tá slávna žena čo bude takou rozhodnou nepriateľkou satana? A kto je jej ešte slávnejším semenom, čo rozšliape diablovi hlavu? Svätý Otec Pius IX. v encyklike Ineffabilis Deus (Nevysloviteľný Boh) vyhlásil za článok viery učenie o Nepoškvrnenom počatí Preblahoslavenej Panny Márie slovami: „Otcovia a cirkevní spisovatelia učili, že Boh týmto výrokom – protoevanjelia – jasne a otvorene predpovedal milosrdného Vykupiteľa ľudského pokolenia a za jeho Matku označil Preblahoslavenú Pannu Máriu“. Teda tá slávna žena je Panna Mária, a ešte slávnejší je jej Syn Ježiš Kristus.

Prorok Izaiáš už okolo roku 735 pred Kristom povedal: „Preto Vám sám Pán dá znamenie: Hľa, Panna počne a porodí Syna a a dá mu meno Emanuel“! (Iz 7, 14) Izaiáš prorocky vidí Pannu, ktorá Pannou zostáva aj po počatí a pôrode, lebo bez ľudského otca doniesla na svet Syna, ktorý preto dostáva meno Emanuel (Boh s nami). Okrem Mesiáša nik sa nevolá Emanuel, a preto aj panna, o ktorej Izaiáš hovorí, môže byť len Matkou Mesiáša. Táto biblický známa a historicky v dejinách spásy najvýznamnejšia žena – panna sa narodí ako Nepoškvrnená. Hoci nepoznáme presný dátum jej narodenia, slávime jej narodeniny podľa cirkevnej tradície 8. septembra. Sviatok Narodenia Panny Márie, ako (takmer) všetky mariánske sviatky, vznikol na Východe a datuje sa do 5. stor., keď sa spomína Chrám sv. Anny v Jeruzaleme, vraj na mieste Máriinho rodného domčeka. V Ríme možno dokumentovať sviatok Máriiných narodenín až v 7. stor., kedy bol pápežom Sergejom I. vyznamenaný procesiou.

Vráťme sa k protoevanjeliu. Adam a Eva, keď počuli túto prvú blahozvesť, pochopili, že Boh svojím výrokom nad diablom, dáva im – ľuďom – nádej. Diablovi hrozí porážkou, im však dáva do výhľadu víťazstvo nad ním. Kto z ľudí dobije toto víťazstvo nad zlým duchom, to im zostáva nejasné. Jedine táto nádej ich zachraňuje od zúfalstva a privedie ich k pokániu a k bohabojnému životu. Lenže na splnenie tohto prisľúbenia muselo ľudstvo dlho čakať. Splnilo sa až narodením Panny Márie, ktorej sviatok dnes slávime. Mária je druhá Eva. Prvá Eva je pramatkou ľudstva a žiaľ, celé ľudské pokolenie priviedla do dedičného hriechu. Tá druhá Eva – Mária – sprostredkovala ľudstvu spásu. Je zaujímavé, že obidve ženy aj Evu aj Máriu, a len ich dve stvoril Boh nevinné, v stave milosti posväcujúcej. Obidve sa stali matkami celého ľudského pokolenia. Eva stratila svoju nevinnosť, Mária si ju večne zachovala. Eva sa stala našou matkou podľa tela, Panna Mária sa stala matkou našich duší. A jej materinský pomer k nám je o toľko vznešenejší, o koľko je vznešenejšia nesmrteľná duša od smrteľného tela. Aj Eva nakoniec zvíťazila nad diablom. Ale už len ako jedna z ostatných. Získala posväcujúcu milosť a veríme, že v nej aj umrela.

Aj my, hriešni synovia a dcéry Evine, sme zahrnutí do prisľúbeného protoevanjelia. Všetci sa stávame účastnými požehnaní, ktoré zaslúžil Pán Ježiš, Syn Panny, svojim víťazstvom nad zlým duchom. Pomocou jeho milostí aj my môžeme zvíťaziť nad diablom. Čím bezúhonnejšie, čím bohabojnejšie žije človek, tým oprávnenejšie môže natešený zvolať so sedemdesiatimi dvoma učeníkmi: „Pane, aj zlí duchovia sa nám poddávajú v tvojom mene.“ Je potrebné pamätať na to, že sme nielen hriešni synovia a dcéry Evy, ale sme aj omilostené deti Márie, a tak sme bratia a sestry jej Božského Syna, Ježiša Krista a prijatí synovia a dcéry Nebeského Otca.

Môžeme teda smelo tvrdiť, že z rozhodnutia neba sa zrodila Mária. Boh ju viedol a stále vedie, aby zachraňovala stratených synov a dcéry Božie, aby ich privádzala k svojmu Synovi, ktorý ich rany zahojí a ako balzam vyleje posväcujúcu milosť na duše. Panna Mária nikdy neprivádza veriacich iba k sebe. Ona ich vedie ďalej, k svojmu Synovi. Ona je prostrednica medzi ľuďmi a Bohom. Ona vidí naše potreby, naše choroby, naše rany duše a preto jej úloha je doviesť nás k svojmu Synovi, aby nás On, prisľúbený Mesiáš – Boží Syn, vyliečil, aby nám rany zahojil, aby nám prejavil svoje nekonečné milosrdenstvo, aby nám odpustil hriechy, a aby nás naplnil svojou milosťou.

Mária zachraňuje svoje deti nielen od pozemského nešťastia, ale najmä od nešťastia večného. Počujme príbeh dvoch rybárov. V Laose, v jednej prímorskej dedinke, sa vybrali dvaja rybári – kresťania – na lov. Spustili siete už v rieke, ktorá sa vlievala do mora. Keď sieť vyťahovali, bola veľmi ťažká a tak si mysleli, že sa zamotala niekde medzi korene. Jeden z rybárov sa spustil do vody, aby sieť odmotal. V tom sa z vody vynoril obrovský krokodíl, ktorý vo svojej veľkej papuli držal rybára cez hruď. Rybár nestratil duchaprítomnosť a silným hlasom zvolal: Panna Mária, pomôž mi!, a pritom sa snažil zo všetkých síl svojimi rukami otvoriť papuľu krokodíla, čo sa mu aj napokon podarilo. Jeho telo bola sama rana, sama krv. Na misijnej stanici ho ošetrili. Rany sa zahojili, len po ostrých zuboch krokodíla ostali jazvy na celý život.

Tento rybár v pysku krokodíla je len slabým obrazom hriešnika, ktorý žije v moci diabla. A je to vtedy, keď človek žije v hriechu, ktorý ešte neznenávidel, neoľutoval s tým, že sa pri najbližšej príležitostí vyspovedá. A keď Panna Mária pomohla rybárovi, ktorý bol v moci krokodíla, o čo skôr pomôže každému jej dieťaťu, keď sa dostane do moci diabla, toho pekelného draka a túži sa z jeho otroctva dostať von? Panna Mária pomáha ľuďom zbaviť sa svojich zlých závislosti. My, ľudia, vieme často povedať: Tomuto už niet pomoci. Hovoríme to najmä vtedy, keď niekto prepadol alkoholu, či drogám, či sexu, či hracím automatom, či akejkoľvek inej závislosti. Nehovorme tak, lebo nie je to pravda. Panna Mária môže a chce každému človekovi pomôcť, aj keby bol v moci akejkoľvek závislosti. Len mu podajme ruku a povzbuďme ho k modlitbe k Panne Márii – toto je cesta záchrany.

Počujme o jednom takom prípade. Bol mládencom, mal 20 rokov. Mal dobrých rodičov. Najmä matka mu vštepovala hlbokú úctu k Panne Márii, už ako dieťaťu. Keď sa stal dospelým, dostal sa do zlej spoločností. Pil, hrával karty, márnil peniaze, ktoré zarobil a domov chodieval vždy neskoro v noci. Mama ho potichu a veľmi smutne napomínala: „Jožko môj, nemáš ty dobrú spoločnosť“. Tie mamine slova ho veľmi pichali, a to kdesi až hlboko v srdci, najmä preto, že boli pravdivé. Mrzelo ho to, ale nemal silu rozísť sa s kamarátmi a zanechať túto zlú spoločnosť. Robil zle, ale modlitbu k Panne Márii nikdy nevynechal, i keď niekedy bola iba krátka. Raz prichádzal domov niečo po druhej hodine po polnoci. Keď prechádzal do svojej izby zbadal, že dvere do matkinej izby sú pootvorené. Zbadal, ako matka kľačí pred obrazom Panny Márie a ticho sa modlí. Zastal a opýtal sa: „Mama, prečo nespíte, čo tu ešte robíte?“ Mama odpovedala: „Synu môj, modlím sa za teba.“ „Za mňa?“ „Áno, za teba.“ Jozef akoby skamenel. Odišiel do svojej izby, ale celú noc nespal, iba rozmýšľal o svojom živote. Premietal si ho od svojej mladosti a skoro nahlas si povedal: „To mama sa má pre mňa toľko trápiť? To si ona odo mňa nezaslúži. Musím s tým prestať.“ A veru, prestal. Toto bola jeho posledná noc, takto strávená. Zanechal zlých kamarátov a dal sa na cestu dobrého a šťastného života. Jožkovi sa podarilo dostať z otroctva hriechu, a to vďaka modlitbe k Panne Márii a tiež preto, že sa za neho vytrvalo modlila jeho matka.

Milí mladí priatelia, chlapci a dievčatá. Otvára sa pred vami nádherný život v jednote s Ježišom Kristom a s jeho matkou Máriou. Ale takisto je tu aj druhá možnosť, vykročiť na cestu života bez Ježiša a Márie, ale tu vám garantujem, že to bude blúdenie a potápanie sa v hriechu. Vlastne nebude to ani život, lež živorenie. Dôverujem Vám mládenci a devy. Viem, že túžite po šťastí a po radosti, veď s touto túžbou v srdci sme boli stvorení. Iste túžite po šťastnom manželstve, po peknej príkladnej rodine a toto všetko vás smeruje k tomu, že budete bdieť nad svojim životom, nad svojím šťastím. Len vás prosím, neostaňte osamotení, zostaňte v trvalom priateľstve s Bohorodičkou, lebo ona vás dokáže ochrániť od všetkých nástrah zlého a keby ste nedajbože padli, Ona je tá, čo vám podá ruku a zachráni Vás.

Milí mladí priatelia, milí mariánski ctitelia! Oslavujeme Nebeskú Matku Pannu Máriu. Oslavujeme ju spevmi, sv. liturgiou, modlitbou sv. ruženca, akatistom a rôznymi modlitbami a pobožnosťami. Je to dobre, ale je to málo. Panna Mária od nás žiada ešte čosi viac. Chce, aby sme ju verne nasledovali v jej spôsobe života. Ona najviac túžila po Božom slove, aby poznala a mohla plniť Božiu vôľu. Túžba poznať Božie slovo a plniť Božiu vôľu, nech sa stane aj pre nás to podstatné. Tak sa staneme jej verní synovia a dcéry. Potom budeme žiť spolu s Máriou, budeme žiť ako Ona – v milosti Božej posväcujúcej, budeme žiť v duchovnej radostí, aj keď budeme prežívať nejeden kríž a bolesť vo svojom živote.

V dnešnom konzumnom svete štýl života a surový materializmus ničí ľudí, najmä vás – mladú generáciu, keď kvôli dobrému zárobku, mladí, ale aj starší ľudia odchádzajú preč z domu za prácou, niekedy až do cudziny. Rodiny sa rozbíjajú, manželia žijú dlhý čas oddelene, je tu reálne nebezpečenstvo rozpadu rodín, je tu nebezpečenstvo duchovného poblúdenia. Mladí ľudia sa vo svete sústredia na veľký pracovný výkon, len aby viac zarobili. Na modlitbu a na sv. liturgiu im už nezostane čas. Tak dochádza k ochabovaniu vo viere, a tak sú príležitosti k pádom veľmi veľké. Rodičia niekedy sami povzbudzujú svoje deti: „Len choďte do sveta, len si sami zarobte, len sa postavte sami na vlastné nohy.“ Lenže nepredvídajú, čo na ich deti vo svete čaká. Koľko nástrah, koľko pokušenia.

Ktorým rodičom by bolo na radosť, keby si deti veľa zarobili, ale za cenu pádu do otroctva hriechu? Čo by z toho mali mladí ľudia, že sa finančne zabezpečia, ale za cenu straty viery a za cenu rôznych závislosti? Či potom nezostane iba priestor na veľký žiaľ a plač? Dnešný sviatok Narodenia Panny Márie nás usmerňuje na tie pravé hodnoty – na duchovné hodnoty, ktoré nesmieme za žiadnu cenu stratiť, lebo by sme sa stali chudákmi, duchovnými bezdomovcami, ľuďmi nešťastia a hriechu.

Milí mladí priatelia, chlapci a dievčatá! Częstochowská ikona, Kráľovná neba, Bohorodička prišla tu medzi nás aby nás povzbudila k ochrane života. Prišla k nám, aby nás ochránila od hriechu a zvlášť, aby chránila vo vás mladých dôstojnosť človeka, aby ste nikdy nezaútočili na nevinný život, ale aby ste ho chránili. Je pre mňa stále nepochopiteľné, že mnohí lekári už pri druhom, či treťom tehotenstve odporúčajú potrat a vymýšľajú si, že dieťa môže byť postihnuté. A keď matky zabojujú o život, porodia zdravé dieťa. To je hrdinské víťazstvo života nad smrťou.

Zverujem Vás všetkých, milí mladí priatelia, ktorí ste nádejou Cirkvi i dnešnej spoločnosti, pod mocnú ochranu Bohorodičky, a v tejto chvíľke ticha to urobte aj Vy sami. Zverte sa pod mocnú ochranu Matky Božej.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.