Závery a odporúčania konferencie Kultúra života – kultúra za život

Účastníci konferencie sa podrobne zaoberali problémami a otázkami, ktoré v súčasnosti podstatne charakterizujú celospoločenský vývoj a jeho ďalšie smerovanie na Slovensku,  ako aj v širšom medzinárodnom, najmä európskom kontexte.

Konštatovali nasledovné skutočnosti:
Kultúra otvorená životu – Kultúra života a životný model pro life predstavujú pozvanie aj cestu k zmysluplnému a šťastnému životu jednotlivca, ľudského spoločenstva, osobitne spoločenstva rodiny založenej na manželstve muža a ženy, ale aj celej spoločnosti a každého štátu alebo spoločenstva štátov.
Hlboká, už celosvetová kríza na poli hospodárskom, sociálnom a kultúrnom, spojená s dosiaľ nevídaným demografickým prepadom v dôsledku zníženej natality a ďalších nepriaznivých faktorov, sa bolestne dotýka aj krajín strednej a východnej Európy, vrátane Slovenskej republiky. Je dôsledkom uplatňovania klamlivej pseudokultúry, ktorá je otvorene alebo skryto nepriateľská voči ľudskému životu, popiera jeho nedotknuteľnosť, neopakovateľnú a nenahraditeľnú hodnotu a dôstojnosť. Predstavuje ohrozenie slobodného, demokratického vývoja, prosperity, ale aj samotnej existencie súčasných spoločností, štátov i celej ľudskej civilizácie v 21. storočí.
Paradoxom tejto hrozivej situácie je aj tá skutočnosť, že namiesto prípravy a implementácie racionálnych, praktických opatrení na jej zlepšenie sa na úrovni regionálnych, štátnych a medzinárodných politík s veľkým nasadením síl a prostriedkov presadzujú skôr také opatrenia a postupy, ktoré jestvujúcu krízu ďalej prehlbujú a zhoršujú.

Účastníci konferencie formulovali tieto odporúčania:
Je potrebné realizovať hlbokú a pravdivú analýzu príčin, faktorov vývoja a krátkodobých i dlhodobých dopadov mnohorakého pôsobenia pseudokultúry smrti  na rodinu,  spoločnosť a štát, s cieľom prijatia potrebných systémových opatrení v krátkodobom i dlhodobom horizonte.
Otázky podpory a rozvíjania kultúry života by sa mali stať prioritou pre činnosť štátnych inštitúcií a orgánov na miestnej, regionálnej, celoštátnej i medzinárodnej úrovni, ako aj inštitúcií vedy, výskumu, vzdelávania a kultúry,
Podpora a rozvíjanie kultúry života sú závažnou výzvou a úlohou aj pre početné organizácie mimovládneho sektora.
Starostlivosť o otázky kultúry života a o jej uplatnenie v každodennom živote by sa mala stať prioritou aj pre katolícku Cirkev, pre jej jednotlivé štruktúry a organizácie a pre všetkých veriacich, ako výraz ich podstatného príspevku pre spoločné dobro.
Na úrovni Slovenskej republiky je potrebné vypracovať a prijať vhodné stratégie na podporu rodiny a ústavný zákon o demografickom rozvoji s definovanými štátnymi záujmami Slovenska.
Týmito závermi a odporúčaniami sa účastníci konferencie obracajú na všetkých ľudí dobrej vôle – obyvateľov Slovenskej republiky.
Účastníci konferencie vyjadrujú nádej, že spoločné úsilie za Kultúru života v duchu najlepších historických, kultúrnych a náboženských tradícií Slovenska i celého stredoeurópskeho regiónu môže prispieť k pozitívnemu vývoju a zabezpečeniu slobodnej, demokratickej a prosperujúcej budúcnosti.

Bratislava, 27. októbra 2012

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.