Pomôžte nám zvládnuť krízovú situáciu

Milí priatelia a priaznivci Fóra života,
sme vo veľmi vážnej finančnej situácii, ktorá ohrozuje fungovanie a aktivity nášho občianskeho združenia. Obraciame sa na Vás s akútnou prosbou o podporu v podobe finančného príspevku, ktorý nám pomôže prekonať toto nesmierne ťažké obdobie.

Skončil sa 14. ročník kampane Deň počatého dieťaťa, ktorý bol veľmi úspešný pokiaľ ide o šírenie myšlienky ochrany života ešte nenarodených bábätiek. Zapojilo sa do nej 532 dobrovoľníkov, rozdalo sa 38.000 letákov, 2.400 plagátov, na verejnú mienku apelovalo 70 billboardov. Celkové náklady predstavovali 15.660,- EUR, z ktorých príspevky od darcov predstavovali 4.065,- EUR. Misia bola splnená, ale spôsobila, že naše občianske združenie je momentálne úplne finančne vyčerpané a podpora od 163 pravidelných darcov, ktorým veľmi ďakujeme, nepostačuje na pokrytie nákladov.

Fórum života je platforma, ktorá spája pro-life organizácie „za život“, a faktom je, že profesionalita bez odborníkov sa nedá dosiahnuť. Dopyt zo strany verejnosti, aj naliehavosť situácie, ktorá panuje na Slovensku, si vyžiadali zvýšené investície v regiónoch, kde sme zamestnali platených koordinátorov projektov, čo sa pozitívne prejavilo najmä pri posledných dvoch kampaniach – Sviečka za nenarodené deti 2012 a Deň počatého dieťaťa 2013. Aktuálne pracujeme na novej webovej stránke, ktorá skvalitní a sprehľadní prístup k informáciám a databáze, s dôrazom na tri základné oblasti – advokácia, prevencia (vzdelávanie) a konkrétna pomoc (najmä prostredníctvom dvoch stálych a esenciálne dôležitých projektov Zachráňme životy a Poradňa Alexis), kde sme za uplynulý rok pomohli narodiť sa 10 deťom, ktorých mamy uvažovali o potrate a riešili sme 160 prípadov zložitej životnej situácie tehotných žien a dievčat.

Alarmujúci je demografický vývoj na Slovensku, ktorý síce aktuálne možno až tak veľmi nepociťujeme, ale v priebehu rokov bude celá naša spoločnosť čeliť problému kto sa o ľudí – teda aj o nás – postará na staré kolená. Vláda SR investuje nemalé peniaze do podpory tzv. „rodovej ideológie“, homosexuálnych, bisexuálnych, intersexuálnych či transrodových aktivít a projektov, zatiaľ čo projekty zamerané na podporu dôstojnosti a ochrany života a rodiny sa o oficiálnu finančnú podporu uchádzajú s malým alebo žiadnym úspechom. Je veľmi ťažké tento trend zmeniť a kým sa tak stane, sme odkázaní na podporu Vás – ľudí, ktorým nie je ľahostajný ľudský život a to, ako sa s ním zaobchádza. V blízkej budúcnosti vidíme nevyhnutnosť investovať aj do právnych záležitostí na riešenie konkrétnych prípadov súvisiacich s advokáciou práva na život a podpory rodiny.

Prosíme, ak môžete, podporte nás prostredníctvom percent zo zaplatenej dane z príjmu za minulý rok, alebo priamym finančným darom na číslo účtu: 0422874576/0900.
Názov účtu: Fórum života
Banka: Slovenská sporiteľňa, Rajec
IBAN:   *SK6109000000000422874576
SWIFT: *GIBASKBX*

Ambíciou Fóra života je dávať priestor každému, kto je ochotný viesť dialóg. Transparentnosťou, spravodlivosťou a solidaritou chceme prispievať k budovaniu civilizácie života a lásky, čo nám otvára obrovské možnosti komunikácie. Je tu príležitosť oslovovať ľudí, ponúkať im dobré riešenia vo vzájomnom spolužití a ukazovať im aspoň časť dobra v našej existencii a zmyslu života. Vopred ďakujeme všetkým Vám, ktorí sa rozhodnete pomôcť nám finančne preklenúť ťažké existenčné obdobie.

Bratislava, 24. apríla 2013     Marcela Dobešová
Predsedníčka Fóra života o.z.

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.