69 mimovládnych organizácií podpísalo list premiérovi Robertovi Ficovi

Až 69 mimovládnych organizácií (MVO) sa podpísalo pod list predsedovi vlády SR Robertovi Ficovi vo veci prípravy Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv na Slovensku, ktorý bolo odovzdaný na Úrade vlády 31. júla. MVO boli prostredníctvom svojich zástupcov vo výboroch Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť prizvané do diskusie k textu o stratégii ľudských práv na Slovensku. Stalo sa tak po prvý raz, že dostali možnosť ovplyvniť materiál vlády vo fáze jeho tvorby. Organizátorom verejných workshopov bolo  Ministerstvo zahraničných vecí v spolupráci so Splnomocnencom vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti. Workshopy sa uskutočnili v Košiciach, Banskej Bystrici a Bratislave v dňoch 25. júna až 3. júla. V auguste bude prebiehať medzirezortné pripomienkovanie. MVO vyjadrili jednoznačný nesúhlas s danou podobou textu, vypracovali pripomienky zásadného i podrobnejšieho charakteru podľa jednotlivých organizácií a výsledkom je spoločný list premiérovi, aby v tejto forme stratégia nebola prijatá.

V liste ďakujú za možnosť zúčastňovať sa na workshopoch k pripravovanému dokumentu, no vyjadrujú obavy, že „takto nastavená stratégia nedáva nijaké záruky pokojnej budúcnosti a prosperity nášho štátu.“ Formulované tzv. nové ľudské práva podľa signatárov listu „oslabujú stabilitu rodiny a celej spoločnosti“, nakoľko naprieč celou stratégiou sa nesie „zreteľná stopa ideológie rodu, ku ktorej účastníci workshopov zaujímali nejednoznačný postoj.“ Zástupcovia širokého spektra mimovládnych organizácií sú presvedčení, že „teória rodu neobhajuje skutočné dobro ženy, súdržnosť vzťahov mužov a žien, stabilitu rodiny a ohrozuje deti, mládež a ich psychosexuálny vývoj,“ a požadujú otvorenie celospoločenskej diskusie na túto tému.

Navrhovaná stratégia naznačuje, že Slovensko sa vzdáva kultúrneho a kresťanského dedičstva sv. Cyrila a Metoda „v prospech novej agendy európskych výborov a komisií, ktorá nekorešponduje s tradičnými hodnotami, tvoriacimi základ modernej Európy.“ Podľa signatárov listu, naša krajina „potrebuje v prvom rade posilniť postavenie rodiny, inštitúciu manželstva jedného muža a jednej ženy, materstvo, otcovstvo, ako aj hodnotu života a základné etické princípy vyplývajúce z prirodzeného zákona.“ Premiéra pozývajú k prehodnoteniu celého procesu stratégie s ohľadom na „sociálne, ekonomické a právne dopady na celú spoločnosť tak, aby neviedla k znevýhodňovaniu väčšiny našej spoločnosti, ktorá rešpektuje rodinu a manželstvo založené na zväzku muža a ženy ako svoje najdôležitejšie hodnoty.“ V závere listu, ktorý zástupcovia mimovládnych organizácií posielajú na vedomie aj ministrovi zahraničných vecí SR Miroslavovi Lajčákovi, navrhujú predsedovi vlády osobné stretnutie za účelom tlmočenia výhrad a podnetov súvisiacich s tvorbou stratégie.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.