Nechceme rodovú ideológiu pod zámienkou prevencie násilia na ženách

Hromadná pripomienka ka návrhu Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2014-2019.

Hromadnú pripomienku je potrebné podpísať do 18. 10. 2013!

Výbor pre rodovú rovnosť dal v súčasnosti do pripomienkovania návrh Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2014 – 2019 (NAP). Používa v ňom jednoznačne rodovú terminológiu a pojem rodovo podmieneného násilia, ktorým otvára možnosť na trestné stíhanie ľudí, ktorí sa dopúšťajú násilia, ak zatrieďujú ženy do ženskej kategórie a mužov do mužskej kategórie podľa tradičného konceptu muža a ženy. Návrh počíta s ratifikáciou Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu voči ženám a domácemu násiliu a boji proti nemu (Dohovor) Národnou radou SR, ktorý podpísala vláda (v r. 2011) a ktorý má právnu silu vyššiu ako slovenské zákony. Návrh NAP má aj ďalšie úskalia: diskriminuje mužov po rozvode, počíta s prenesením viny zo žalobcu na obvineného, navrhuje vznik nového centra na kontrolu plnenia rodového scenára v spoločnosti. Návrh počíta s finančnými zdrojmi jednotlivých rezortov a so zahraničnými financiami, ktoré by mohli byť namiesto rodovej stratégie efektívnejšie investované do posilnenia rodiny, manželstva a výchovy k morálke a usporiadaným vzťahov. NAP je prípravou na ratifikáciu spomínaného Dohovoru, ktorú považujeme za dôležité zablokovať, lebo obmedzuje zvrchovanosť SR. NAP má aj viaceré ďalšie nedostatky, preto sme sa rozhodli pripraviť a následne predložiť hromadnú pripomienku. Prosíme občanov SR, ktorým nie je ľahostajné šírenie rodovej ideológie v našej krajine, o jej podporu.

Fórum života, Katolícke hnutie žien Slovenska , Fórum kresťanských inštitúcií

14. 10. 2013

Osoby poverené pre zastupovanie verejnosti v prípade rozporového konania ohľadom uvedenej hromadnej pripomienky:

Anna Verešová (za Fórum života)
Mária Raučinová (za Katolícke hnutie žien Slovenska)
Renáta Ocílková (za Fórum kresťanských inštitúcií)

Kompletný text hromadnej pripomienky a možnosť podporiť: http://www.peticia.sk/nasilie-na-zenach/index.php

Linka na pripomienkovaný materiál

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.