List s výzvou a kniha Gabriele Kuby pre poslancov NR SR

Fórum života odovzdalo predpoludním dňa 15. novembra 2013 do Národnej rady osobitné listy adresované všetkým poslancom a poslankyniam NR SR, spolu s výtlačkami knihy nemeckej sociologičky Gabriele Kuby „Globálna sexuálna revolúcia“. Prinášame úplné znenie listu:

Vážená pani poslankyňa/vážený pán poslanec!

Posledné obdobie v našej spoločnosti je poznačené veľkou neistotou mnohých z nás z budúceho smerovania občianskej spoločnosti. Preto sa obraciame na Vás s apelom, v ktorom Vám chceme pripomenúť Vašu osobnú zodpovednosť pri prijímaní zákonov a pri ratifikovaní medzinárodných dohovorov. Od Vás záleží ako budú vyzerať Slovensko aj Európa o niekoľko rokov.

Znepokojujú nás procesy na politickej scéne, ktoré sa udiali v poslednom období. V roku 2012, napriek mnohým protestom, vláda zriadila Výbor pre práva LGBTI, čo je vážnym signálom do spoločnosti. Ustanovenie takého výboru je o udelení privilégií, získaní pozornosti vlády a verejnosti.

Na konci minulého roka boli bez kritiky zaregistrované potratové tablety v rozpore s legislatívou Slovenskej republiky. Z verejných financií sa podporujú programy genderovej politiky, rodová rovnosť už dávno nerieši rozdiely medzi biologickými pohlaviami – mužmi a ženami. Pojem „rodovo orientovaná politika“ nie je jasne zadefinovaný a je ťažko uchopiteľný. Často sa stotožňuje s „rovnoprávnosťou“ mužov a žien, niekedy s „lepším zosúladením zamestnania a rodiny“ pre ženy. Túto nejednoznačnosť vnímame ako úmyselnú. V modernej politike sa používa výraz, ktorý sa môže meniť a zneužívať podľa nálady verejnosti, ako napríklad „sociálna spravodlivosť“, „udržateľnosť“, „reprodukčné a sexuálne práva“ a podobne. Sú to pojmy, ktoré môžu znamenať všetko alebo nič a utilitaristicky presadzovať záujmy lobistických skupín na úkor spoločného dobra. V súčasnosti je v západnom svete čoraz častejšie relativizovaná definícia manželstva ako jedinečného, zákonným spôsobom uznaného zväzku muža a ženy. Obeťou takejto politiky sa jednoznačne ukazujú deti a budúce generácie. Terajší vývoj spoločnosti, ktorý nás veľmi znepokojuje, vysvetľuje nemecká sociologička Gabriele Kuby vo svojej knihe Globálna sexuálna revolúcia, ktorú Vám zasielame.

Vážená pani poslankyňa/vážený pán poslanec,

v septembri sa v Košiciach uskutočnil prvý Národný pochod za život. V jeho manifeste (viď príloha) Vás ako verejného činiteľa žiadame o vytvorenie takých legislatívnych podmienok, aby bol jeho obsah naplnený.  Kľúčové rozhodnutia sú momentálne vo Vašej právomoci.

Keďže život prichádza do spoločnosti prostredníctvom vzťahu muža a ženy, považujeme za dôležitú súčasť jeho podpory ochranu manželstva a rodiny. Definícia manželstva ako jedinečného, zákonným spôsobom uznaného zväzku muža a ženy, je v štátoch Európskej únie i mimo nej relativizovaná. Iné zväzky (napríklad partnerstvá osôb rovnakého pohlavia) sa kladú na úroveň manželstva. Súčasný právny stav na Slovensku definuje manželstvo v Zákone č. 36/2005 Z.z. o rodine. Pre účinnejšiu ochranu manželstva ako zväzku muža a ženy je potrebné posilniť túto inštitúciu, jej ochranu a jedinečnosť prostredníctvom ústavného zákona.

Nebezpečným nástrojom v exekutíve je obsahovo nejasný pojem rodovej rovnosti. Zneužíva sa v prospech presadzovania rodovej ideológie. Slovensko nemá žiaden právny záväzok voči EÚ, z ktorého by vyplývala povinnosť akceptovať rodovú ideológiu. V zmysle návrhu Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2014 – 2019 je prijatie tohto nového akčného plánu jedným z našich záväzkov, rešpektujúcich záväzky štátov vyplývajúce z Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (ďalej „Dohovor“). Tento Dohovor bol podpísaný 11. mája 2011 v Istanbule a po jeho schválení v NR SR a ratifikácii prezidentom bude mať status uprednostnenia pred našimi zákonmi.

Široký rozsah Dohovoru v spojení s popísaným monitorovacím mechanizmom môže vytvoriť mnoho kontroverzných situácií v procese jeho aplikácie. GREVIO sa môže stať inštitúciou, ktorá bude presadzovať politickú agendu v oblasti genderovej ideológie. Najväčšou hrozbou sa javí čl. 14 Dohovoru a jeho potenciálny vplyv na vzdelávanie, ktoré nebude v súlade s „nestereotypnými rodovými rolami“. Vážnym signálom je aj to, že tento Dohovor zatiaľ podpísalo len osem krajín Rady Európy, takže nie je v platnosti ani v jednej krajine.

Preto Vás žiadame, pani poslankyňa,

  1. o neschválenie tohto kľúčového Dohovoru v parlamente, nakoľko by mal negatívny dopad v podobe presadenia genderovej ideológie v slovenskej legislatíve s vplyvom na rodinu a spoločnosť, v absencii práv slobody svedomia, práv nenarodených detí a ochranu detí pred týraním, zneužívaním a zanedbávaním, rodičovských práv a náboženskej slobody,
  2. prijatie ústavného zákona na ochranu manželstva ako zväzku medzi mužom a ženou.

Sme nezanedbateľná časť občianskej spoločnosti, ktorá svoju silu ukázala aj na Národnom pochode za život v Košiciach v septembri tohto roku. S veľkým záujmom budeme sledovať Váš hlas v Národnej rade a Vaše návrhy legislatívnych zmien. Od súčasnej Národnej rady Slovenskej republiky záleží, akým smerom sa bude Slovensko uberať – či bude krajinou pre všetkých, alebo bude krajinou pod vplyvom novej ideológie, ktorá sa uplatňuje vo verejných veciach.

S úctou,

Marcela Dobešová

Predsedníčka Fóra života

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.