Národný akčný plán na donútenie ku genderovej rovnosti

Genderová rovnosť sa na nás tlačí silou mocou. A to aj napriek nesúhlasu zo strany bežných ľudí, rozporom vo Výbore pre rodovú rovnosť, ale aj medzi feministkami samými.

Jedny ju chápu ako rovnosť príležitostí pre mužov a ženy (aspoň takto sa pri okrúhlych stoloch o nej verejne vyjadrujú), iné ako rovnosť rodových identít (doteraz sa presne nevyjadrili, koľko rodov existuje). Mimochodom, bolo by zaujímavé spýtať sa na to aj ministrov. Koľko poznajú rodov (nie však v gramatike)? Aj preto Národný akčný plán na predchádzanie násiliu na ženách, domácemu násiliu a boji proti nemu šiel na vládu s rozporom. Hromadné pripomienky podpísalo tisíce občanov. Nešlo o kampaň z jedného miesta či pomýlené východiská ľudí. Nepodceňujme nimi. Zaujímali sa veľmi detailne o celú problematiku. A naozaj nejde ani o to, že by nesúhlasili s eliminovaním násilia.

To jediné slovíčko „rod“ je však začarované. Hoci by stačilo nahradiť ho „rovnosťou príležitostí pre mužov a ženy“. Tak, ako je to napríklad v európskych dokumentoch: Stratégia EÚ o rovnosti mužov a žien na roky 2010 – 2015. U nás vyšiel takýto programový dokument s názvom Stratégia rodovej rovnosti na roky 2010- 2015. Prečo taká nadpráca smerom ku gender terminológii? Prečo sa posúvame od skutočných problémov žien k zastávaniu rodov? Nie je konečne namieste upokojiť situáciu v spoločnosti dištancovaním sa od týchto ideologických trendov? Ak ide naozaj o spravodlivosť medzi mužmi a ženami, čo je ľuďmi úplne akceptovateľné, načo potrebujeme výchovu k rodovosti? Ide o podstatu veci, alebo o nebadané podsúvanie záväzkov, ktoré v skutočnosti podkopú stabilitu rodiny a spoločnosti, hoci ju má vláda v svojom programovom vyhlásení.

Slovo gender nemá v platných dokumentoch ustálený preklad. V dvoch odlišných medzinárodných dohovoroch (Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutímDohovor o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím) vydaných v tom istom roku sa výraz „gender representation“ prekladá v jednom prípade ako „zastúpenie oboch pohlaví“ v inom ako „vyvážené rodové zastúpenie“. Avšak podľa rodovej teórie sú rod a pohlavie dva odlišné termíny.

Na stránke e-learningového kurzu o rodovej rovnosti sa dozvedáme o výraze rod toto: Rod (angl. gender) vyjadruje sociálne a kultúrne konštruovanú rolu, priradenú mužom a ženám. Je to súbor vlastností, činností a znakov, ako sa ako muži a ženy utvárame a prezentujeme. Rod sa formuje na základe výchovy, vzdelania, pod vplyvom prostredia, očakávaní, jazyka atď. a je časom a kultúrami meniteľný. Rovnako ako v jazyku rozlišujeme ženský a mužský rod, pričom v súvislosti s homosexuálnou orientáciou často hovoríme aj o treťom rode.“Poslednú vetu o treťom rode by ste na stránke termínov a pojmov www.gender.gov.sk však nenašli. Aj keď čerpala zo spomínaného e-learningového kurzu. Zdá sa, že nechce byť verejne známa, ostáva v pozadí. Tak pred kým sa skrývate, genderisti?

Národný akčný plán na predchádzanie násiliu na ženách, domácemu násiliu a boji proti nemu odhlasovala Rada vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť 20. novembra 2013 jednohlasne. Bez akejkoľvek otázky, pripomienky – hoci len jedného člena. Aká zvláštna zhoda, aké vzájomné pochopenie. Žiaľ, prítomní zástupcovia verejnosti nemohli v diskusii prehovoriť. Až celkom na záver, keď bolo rozhodnuté. Takáto je teda tá naša demokracia. Po opakovaných žiadostiach o prijatie u ministra práce, sociálnych vecí a rodiny a potom u štátneho tajomníka, aby sme vysvetlili aj pohľady z druhej strany, keďže sme sa obávali, že nie sú objektívne informovaní, sme nedostali nijakú, ani len zdvorilostnú, odpoveď. Nie sme zrejme hodní rozhovoru. Akoby nám rovnako nešlo o rodinu, ktorej prvými ochrancami by mali byť práve oni.

Našťastie, aspoň minister spravodlivosti zareagoval a po reálnom zhodnotení spoločenskej atmosféry sa v decembri 2013 rozhodol požiadať premiéra o odklad ratifikácie Dohovoru RE o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu, ktorý by vážne autorizoval nový subjekt trestného práva – rodovú identitu. Čo to, prosím, je? Diskriminácia na základe rodovej identifikácie? Nikde v zákonoch nie je rodová identita zreteľne definovaná. Ide o to, že ak som žena a jedného dňa sa rozhodnem prejavovať ako muž, nikto ma nemôže zastaviť, lebo na to „mám právo“? A ak je podľa rodovej teórie tretím rodom homosexuál, nikto mu nebude môcť uprieť právo na manželstvo a adopciu tak ako všetkým iným mužom a ženám? Na základe rodovej rovnosti – presne podľa gender programu.

To všetko sú vraj len konšpirácie, tvrdia genderisti. Nejde tu náhodou skôr o prezieravosť a obozretnosť a tiež skúsenosť s medzinárodnou agendou, ako sa zneužívajú nejasné formulácie a nedefinované pojmy? Až príliš živé skúsenosti sa na nás tlačia z okolitých krajín, kde nepomáhajú ani miliónové demonštrácie za rodinu.

Nedá mi v tejto súvislosti neupriamiť pohľad verejnosti na to, že v ten istý deň ako Rada vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť odložila ratifikáciu Dohovoru, vláda SR paradoxne odsúhlasila Národný akčný plán na predchádzanie násiliu na ženách, domácemu násiliu a boji proti nemu, ktorý je úplne postavený na spomínanom zatiaľ neratifikovanom Dohovore. Ako si vysvetliť tento rozporuplný postoj? Akú stratégiu voči občanom vláda zvolila? Či nie je skutočným cieľom NAP-u ani nie tak ochraňovať ženy, ako to verejne prezentujú jeho propagátorky, ale na dlhé roky nasmerovať peniaze pre tie občianske organizácie, ktoré budú vzdelávať národ v rodovej ideológii? Za všetkým je žena, alebo za všetkým sú peniaze?

Mária Raučinová
Autorka je publicistka a členka Medzinárodnej aliancie katolíckych ženských organizácií.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.