Zásadné pripomienky MVO k návrhu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR

Do 19. júna 2014 je možnosť sa vyjadriť v rámci pripomienkového konania k materiálu s rezortným číslom 631.765/2014-OLPR k Návrhu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike, ktorý tvorí spolu sprílohami 41 dokumentov na približne 440 stranách. Túto možnosť využilo aj niekoľko mimovládnych združení a organizácií, zastupujúcich značnú časť slovenskej verejnosti: Fórum života, Fórum pre verejné otázky, Fórum kresťanských inštitúcií, Centrum pre bioetickú reformu a Spoločenstvo Ladislava Hanusa, ktoré zodpovedným vládnym orgánom predložili svoje zásadné pripomienky k vyššie uvedenému dokumentu. Pri tejto príležitosti sa 19. 6. 2014 v Bratislave uskutočnila tlačová konferencia, na ktorej zástupcovia týchto organizácií prezentovali svoje postoje s jednotnou požiadavkou – zastaviť a neschváliť Celoštátnu stratégiu ochrany a podpory ľudských práv v SR (ďalej len „Stratégia“).

Podľa zástupcu Fóra pre verejné otázky (FVO) tento dokument podporuje nástroje na šírenie rodovej ideológie a na rozširovanie nadštandardných práv pre osoby s homosexuálnymi sklonmi.  „Dokumenty, tak ako sú pripravené nie sú  vhodné na rokovanie vlády. Majú veľa obsahových a formálnych nedostatkov,“ konštatuje právnik Martin Dilong z FVO.  FVO už októbri 2013 v liste, ktorý adresovalo ministrovi zahraničia pomenovalo spôsob, ako dospieť v dialógu ku dokumentu, v oblasti ľudských práv, ktorý by spájal, a nie rozdeľoval slovenskú spoločnosť.  Žiaľ,  minister tento apel prehliadol. Slovensko  nemá žiadny medzinárodno-právny záväzok prijať takýto dokument. Stratégii chýba spoločenský konsenzus na to, aby mohla byť skutočným prínosom pre úroveň ľudských práv na Slovensku. Podľa FVO je možné niektoré  pozitívne podnety z tohto dokumentu, týkajúce sa práv seniorov, detí, zdravotne postihnutých a ďalších skupín, realizovať aj bez prijatia Stratégie ako celku. „Upozorňujeme  vládu, že síce môže prijať kontroverznú Stratégiu, ktorej návrh  výrazne polarizuje slovenskú spoločnosť, avšak takéto riešenie nepovažujeme  za múdre a rozumné“, uvádza na záver stanoviska FVO Martin Dilong.

Viac: http://fvo.sk/wp/?p=428

Fórum života (FŽ) vo svojej hromadnej pripomienke vyjadruje nesúhlas s tzv. „triedením ľudských práv“. „Základom všetkých práv je právo na život, pretože bez neho nemôže človek poznať, ani vykonávať žiadne zo svojich práv,“ uvádza zástupkyňa Fóra života Marcela Dobešová. FŽ poukazuje na to, že pojem rod a rodový, ktorý Stratégia obsahuje, nie je konsenzuálnym pojmom v SR ani v Európe. „Zamieňanie rovnosti mužov a žien za rodovú rovnosť vnáša neistotu, či ide o rovnosť dvoch rodov alebo viacerých, čím sa popiera vedecká pravda o existencii dvoch pohlaví,“ vysvetľuje Mária Raučinová a upozorňuje, že používanie slova rod automaticky predpokladá odlíšenie od biologického pohlavia a spochybňovanie celistvosti ľudskej bytosti. FŽ navrhuje vypustiť zo Stratégie prílohu východiskový materiál Práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí (LGBTI), pretože „spochybňuje univerzálnosť ľudských práv samotnou svojou podstatou“. Podľa hromadnej pripomienky FŽ, „ak bude LGBTI stále zdôrazňovať osobitosť svojich práv a ich zakotvenie v rôznych predpisoch, bude to znamenať vyčlenenie jednej skupiny ľudí nad iné skupiny.“

Viac: http://www.peticia.sk/pripomienka-ludske-prava/index.php

Centrum pre bioetickú reformu (CBR) vo svojej hromadnej pripomienke odporúča zamietnuť návrh Stratégie a kritizuje fakt, že výhrady voči obashu i procesu tvorby tohto dokumentu zo strany prevažnej väčšiny MVO na a po workshopoch pre verejnosť ostali odignorované. Zdôrazňuje, že požiadavka na manželstvo pre páry rovnakého pohlavia je v rozpore s Ústavou SR a upozorňuje že centrálny dokument návrhu Stratégie a jej prílohy „žiadajú nové práva pre LGBTI príslušníkov, ktoré povedú k porušovaniu základných práv na slobodu zmýšľania, svedomia, prejavu, náboženského vyznania.“ CBR sa vo svojej hromadnej pripomienke dotýka aj problematiky umelých potratov: „Návrh má ambíciu nastoliť a dôsledne presadzovať režim nulovej tolerancie voči akýmkoľvek prejavom násilia, hoci plne toleruje násilie umelého potratu.“

Viac: http://www.cbreurope.sk/peticialp.html

„Na Slovensku mnohí občania majú problém so zabezpečením základných ľudských práv s praktickým dopadom na ich život (zdravotne postihnutí, starí ľudia, týrané deti, obete domáceho násilia, ľudia žijúci na pokraji chudoby…). Takmer 70% ľudí nedôveruje súdnictvu, na trhu práce je bežnou praxou diskriminovať zamestnancov kvôli veku alebo materstvu, zo škôl a z nemocníc sú vyhadzovaní ľudia, ktorí upozornia na korupciu alebo nezrovnalosti,“ píše sa v pripomienke Fóra kresťanských inštitúcií (FKI), ktoré poukazuje na to, že namiesto koncepčného riešenia spomenutých problémov sa otázka ľudských práv na Slovensku „redukuje na písanie akčných plánov, stratégií a budovanie nových úradov“.  Podľa FKI, vláda chce v skutočnosti chrániť práva len niektorých skupín a na obyčajných občanoch jej príliš nezáleží. Hromadná pripomienka poukazuje na vysoké sumy peňazí, ktoré Stratégia predpokladá investovať napríklad do „nastolenia kultúry rodovo korektného jazyka“ vo forme špecializovaných vzdelávacích programov, do nového vládneho orgánu na ochranu práv LGBTI ľudí, či do akreditácie vysokoškolských študijných odborov orientovaných na problematiku ľudských práv a rodovej rovnosti, a to napriek tomu, že na Slovensku je vysoká miera nezamestnanosti a množstvo obyvateľov SR žije na hranici životného minima.

Viac: http://ludskeprava2014.sk/

Hromadná pripomienka Spoločenstva Ladislava Hanusa (SLH) konštatuje, že materiál  obsahuje napriek ročnému procesu tvorby toľko formálnych a vecných chýb, že nie je predstaviteľné, aby bol v takomto stave posunutý na ďalšie schvaľovanie vládou a parlamentom. SLH kritizuje fakt, že prílohy zavádzajú svoju vlastnú terminológiu, ktorá je nekompatibilná s inými časťami dokumentu. Jedna z hlavných výhrad sa týka toho, že v Stratégii chýba rozpracovanie ľudskoprávnych tém, ktoré nie sú uzavreté a spôsobujú problémy, ale „pravdepodobne nepasujú k ideologickým cieľom tvorcov Stratégie – napr. právo na informácie, alebo právo na výhradu vo svedomí.“ Viacerým vyhláseniam návrhu vládneho dokumentu podľa SLH chýba analýza a sú postavené len na emocionálnych dojmoch úzkej časti slovenskej verejnosti (napríklad dojem, že inak sexuálne cítiaci ľudia sú na Slovensku diskriminovaní, pričom súdy žaloby na takýto typ diskriminácie neevidujú).

Viac: https://docs.google.com/forms/d/1Sa3BeO5yb4PcKoOK441P6-tJsOYPdA2GsXSuxtG350M/viewform

Podľa Antona Chromíka z Aliancie za rodinu, okrem toho, čo v Stratégii je, je ešte podstatnejšie to, čo nám v stratégii chýba. „Podľa prieskumu na Slovensku je pre ľudí po zdraví tou najdôležitejšou hodnotou rodina. Rodina v našej krajine veľmi súrne potrebuje pomoc. Rozpadá sa nám okolo 50 % manželstiev. Toto má veľký vplyv na deti a budúcu generáciu. Manželia potrebujú pomoc a podporu v týchto situáciách,“ uvádza Chromík a dodáva, že Aliancia za rodinu by uvítala, keby Stratégia bola prierezovo zameraná práve na rodinu: „Family mainstreaming je to, čo môže spoločnosť zachrániť.“

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.