Prieskum agentúry FOCUS o referendových otázkach o ochrane rodiny

Agentúra FOCUS uskutočnila v dňoch 3. – 10. septembra 2014 prieskum verejnej mienky v súvislosti s referendovými otázkami o ochrane rodiny. Výberovú vzorku, ktorá bola vyberaná metódou kvótneho výberu, tvorilo 1043 respondentov vo veku nad 18 rokov, reprezentujúcich populáciu SR z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkostných kategórií sídel a krajského členenia. Respondenti dostali otázku, ako by odpovedali na štyri referendové otázky o ochrane rodiny nezávisle na tom, či by sa takéhoto referenda zúčastnili alebo nezúčastnili. Na otázku teda odpovedali všetci respondenti a výsledky možno s prípustnou štatistickou chybou zovšeobecniť na celú populáciu Slovenska vo veku nad 18 rokov.

Na otázku „Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?“ odpovedalo kladne 89,3 %, záporne iba 10,7 % respondentov.

Na otázku „Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?“ Odpoveď áno uviedlo 79,4 % opýtaných a odpoveď nie 20,6 %.

Za podporu toho, aby žiadnemu inému spolužitiu osôb okrem manželstva nebola priznaná osobitná ochrana, práva a povinnosti, ktoré sú právnymi normami k 1. 3. 2014 priznané iba manželstvu a manželom (najmä uznanie, registrácia či evidovanie ako životného spoločenstva pred verejnou autoritou, možnosť osvojenia dieťaťa druhým manželom rodiča), sa vyjadrilo 76,4 % respondentov, proti bolo 23,6 %.

Posledná referendová otázka znie: „Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?“ Súhlas v tejto súvislosti vyjadrilo 68,2 % a nesúhlas 31,8 % opýtaných.

Agentúra FOCUS zisťovala aj záujem o účasť v referende. Vyššiu pravdepodobnosť účasti deklarovalo 45,5 % respondentov. Skôr váhavo sa k svojej účasti postavilo 28,5 % respondentov. Zostávajúca štvrtina oslovených (26 %) sa vyjadrila negatívne, pokiaľ ide o účasť v referende.

Zdroj: Agentúra FOCUS

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.