Vyhlásenie Fóra života k schváleniu dokumentov o rodovej rovnosti

Občianske združenie Fórum života berie na vedomie fakt, že Vláda Slovenskej republiky 20. novembra 2014 schválila Celoštátnu stratégiu rodovej rovnosti a Akčný plán rodovej rovnosti na roky 2014-2019.

Rok a pol trvajúca diskusia ohľadne spôsobu tvorby a obsahu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv má schválenú jednu časť týkajúcu sa rodovej rovnosti – dokumenty, ku ktorým má značná časť slovenskej spoločnosti zásadné pripomienky. Ani masové protesty a pádne argumenty zo strany mimovládnych organizácií a jednotlivcov nepriviedli zodpovedné autority k tomu, aby vytvorili dostatočný priestor na serióznu diskusiu o týchto dôležitých témach. Tento postup vnímame ako výsmech snahám a aktivitám mimovládnych organizácií, ktoré sa dlhé roky angažujú v oblasti pomoci marginalizovaným skupinám obyvateľstva, majú konkrétne výsledky a v celom procese boli označené za tých, ktorí rozvracajú celospoločenský záujem. Nemajú ani svoje patričné zastúpenie v Rade vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

Celá stratégia rodovej rovnosti má ideologické pozadie a smerovanie, ktoré bude výdatne podporené verejnými financiami. Jednou z dvoch prierezových tém v celom v programovom období 2014 – 2020 pre nastavenie čerpania fondov EÚ je totiž práve rodová rovnosť. Máme v úmysle podrobne sledovať Celoštátnou stratégiou rodovej rovnosti prisľúbené podporovanie programov a sociálnych služieb zameraných na „pomoc tehotným ženám v ťažkej životnej situácii, vrátane žien z marginalizovaných skupín,“ ako aj informovanie o organizáciách poskytujúcich tieto služby, nakoľko Fórum života a jeho členské organizácie sa dlhodobo angažujú práve v tejto oblasti.

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.