V projekte sa zameriavame na človeka, ktorý potrebuje pomoc, nie na organizáciu, ktorá túto pomoc poskytne


(Žilina, 24. júl 2019)Fórum života, o.z.  od roku 2018 realizuje projekt Operačného programu Efektívna verejná správa „Medzigeneračná solidarita a ochrana ľudskej dôstojnosti“. Koordinátori v jednotlivých krajoch pracujú na mapovaní a sieťovaní pomáhajúcich organizácií s regionálnou, prípadne celoslovenskou pôsobnosťou. V súčasnosti prebieha priebežné vyhodnotenie stavu projektu. „V niektorých krajoch sa nám podarilo zapojiť  viacero subjektov z verejného i neziskového sektora. Existujú ešte oblasti a regióny, kde vnímame rezervy a potrebu osloviť organizácie a odborníkov na spoluprácu a doplniť kontakty a potrebné informácie. Preto sa v nasledujúcom období zameriame na osobné stretnutia v regiónoch a kontaktovanie ľudí s cieľom komunikovať dôležitosť spolupráce a jej synergického efektu s prínosom konkrétnych výsledkov, “ približuje súčasnú fázu projektu predsedníčka Fóra života Marcela Dobešová.

Výsledkom sieťovania pomáhajúcich organizácií bude v rámci existujúcich kontaktných miest – centier pre rodinu sprostredkovanie pomoci ľuďom, ktorí sa ocitnú v problematickej životnej situácii. „Do spolupráce pozývame samosprávy, cirkvi, neziskové organizácie aj štátne inštitúcie a regionálnu samosprávu. Hľadáme dobrovoľníkov, spoločenstvá, ktorí sa chcú zapojiť v centrách do spolupráce, ktorá môže mať rôzne formy. Niekedy stačí malý záujem jeden o druhého, aby človek neostal sám so svojim problémom. Napríklad Centrum pre rodinu v Trenčíne  disponuje kontaktmi na organizácie, ktoré v jeho okolí poskytujú základné sociálne poradenstvo, resp. služby pre zdravotne znevýhodnené osoby. Pokiaľ majú ľudia existenčné problémy, existujú organizácie, ako napríklad nadácie, neinvestičné fondy a organizované verejné zbierky, ktoré vedia jednorazovo, alebo systémovo tejto osobe, ktorá sa ocitne v núdzi, finančne pomôcť,“ hovorí Marcela Dobešová.

Súčasťou projektu sú aj vzdelávacie semináre, workshopy, besedy a kolokviá zamerané na zapájanie pracovníkov prvého kontaktu s cieľom zvýšiť kvalitu poskytovanej služby. „Vzdelávacie aktivity otvorili dôležité témy, ako je efektívna komunikácia medzi ľuďmi, sociálne podnikanie –  jeho prínos pre spoločnosť a jednotlivcov, problematiku nevhodného správania detí a jeho príčiny, pomoc ľuďom, ktorí zažívajú násilie od svojich najbližších, “ približuje ich obsah koordinátorka v Nitre Viera Čanigová. „Mnohí ľudia sa ocitajú v problémoch, ktoré nevedia samostatne zvládnuť. Pomoc iných ľudí – a najmä odborníkov – je nevyhnutná. Často si títo ľudia vyžadujú dlhodobejšie sprevádzanie.“

Na stretnutí koordinátorov sa hovorilo aj o výzvach pre ďalší rok trvania projektu. Pozornosť sa bude sústreďovať na stabilizovanie kontaktných miest a centier pre rodinu minimálne na 9 miestach na Slovensku s personálnym a finančným zabezpečením. Ďalším cieľom je vytvoriť databázu kontaktov na čo najviac organizácií, odborníkov a dobrovoľníkov pomáhajúcich v oblasti sociálnych vecí, rodiny, špecializovaného poradenstva, služieb zamestnanosti a zdravotnej starostlivosti. Základným predpokladom je ochota spolupracovať. „Synergický efekt nastane len vtedy, keď sa spoločne zameriame na osobu, ktorá potrebuje pomoc, nie na organizáciu, ktorá túto pomoc poskytne,“ uzatvára Marcela Dobešová. 

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.


Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.