Fórum života zaslalo členom Vlády SR podnety pre programové vyhlásenie

Fórum života, platforma neziskových organizácií, ktorá už takmer dvadsať rokov svojimi aktivitami scitlivuje verejnú mienku a pozitívne komunikuje hodnotu ľudského života a jeho dôstojnosť, sa listom obrátila na členov Vlády SR s podnetmi pre Programové vyhlásenie vlády na roky 2020 – 2024, získané dlhoročnou prácou v občianskom sektore. 

Ako sa uvádza v sprievodnom liste, „po tridsiatich rokoch úspešného zápasu o demokratický charakter štátu ešte aj dnes Slovensko zažíva veľkú neistou. Mnoho ľudí je sklamaných, zranených ba až odsunutých na okraj spoločnosti. Ukázali sa vážne problémy vo vzťahoch medzi verejnosťou, štátom a občianskymi organizáciami. Ľudská dôstojnosť je ohrozená mocou a biznisom vo verejných službách, bojom o verejné financie, ale i novodobými fenoménmi a výzvami. Zlyhal  kontrolný systém, transparentnosť verejnej politiky a verejných prostriedkov.“ 

Fórum života vysvetľuje, že nový koronavírus Covid-19 a zmeny posledných dní spoločnosť posúvajú ešte do inej reality: „Situácia, v ktorej sme sa ocitli je historicky bezprecedentná. A to nielen z hľadiska epidemiologického a medicínskeho, ale z hľadiska rozsahu a intenzity reakcie inštitúcií ale i dopadu na globálnej, nadnárodnej, národnej i regionálnej úrovni. Aby sme túto krízu zvládli, bude potrebná súčinnosť, spolupráca a koordinácia verejného, súkromného i občianskeho sektora na miestnej, regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni.

List členom Vlády SR vyjadruje nádej, že nová vláda a nový parlament zavedú nové systémové riešenia nových i zdedených výziev. Jeho prílohou sú podrobne rozpracované návrhy, na ktoré už viaceré ministerstvá zareagovali otvoreným postojom, čo Fórum života výrazne oceňuje. Podnety sa týkajú predovšetkým:

  •  nástrojov otvoreného vládnutia, ktorými sú doplnené rady vlády a výbory, zložené zo zástupcov verejného, podnikateľského a neziskového sektora a týkajú sa základných ľudských práv a slobôd
  • služieb vo verejnom záujme a sociálnej ekonomiky, ktoré sú vecou verejnej politiky a vytvárajú podmienky pre dôstojný život
  • transparentnosti a kontrolného systému verejných služieb a verejných prostriedkov na všetkých stupňoch štátnej správy a samosprávy.

Prílohy:

  • 20 návrhov Fóra života do Programového vyhlásenia Vlády SR na roky 2020-2024 (skrátená verzia)
  • Návhry Fóra života do Programového vyhlásenia Vlády SR na roky 2020-2024 (plná verzia)

 

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.