Fórum života oceňuje, že vládny program obsahuje viacero ním navrhnutých systémových opatrení na ochranu ľudského života

Dnes schválené programové vyhlásenie vlády dáva nádej na zvýšenie ochrany života a zachovanie ľudskej dôstojnosti. Konečne sa vo vládnom programe spomína ochrana nenarodených a tiež aj ochrana ľudí na sklonku života. Viaceré z návrhov Fóra života sa dostali do vládneho programu, konkrétne sa v tomto dokumente nachádza trinásť opatrení navrhnutých najväčšou pro-life platformou na Slovensku v oblasti ochrany ľudského života, rodinnej politiky, náboženskej slobody, služieb vo verejnom záujme a vo sfére  transparentnosti a prehľadnosti verejnej správy.  Všetky tieto oblasti sú navzájom prepojené a tvoria jednotný systém, v rámci ktorého nie je možné žiadnu súčasť opomenúť.

Fórum života na základe dlhoročnej praxe vie, že ochranu života treba riešiť komplexne.  Ako pozitívum by táto organizácia vnímala prijatie úplne nového zákona na ochranu počatých detí, no oceňuje akúkoľvek snahu v tejto oblasti vrátane rôznych preventívnych opatrení, ktoré pomôžu zachrániť ľudské životy.

Fórum života víta, že Vláda SR nepodporí žiadnu snahu o zavedenie aktívnej alebo pasívnej eutanázie alebo asistovanej samovraždy. Takisto pozitívne vníma prísľub zreformovania paliatívnej starostlivosti, vzniku paliatívnych oddelení, konziliárnych služieb a paliatívnych ambulancií v ústavnej zdravotnej starostlivosti, ako aj pokrytie komplexných paliatívnych potrieb mobilnými a kamennými hospicmi. Súčasná kríza spôsobená koronavírusom ukazuje, aké dôležité je klásť dôraz na život a jeho ochranu aj u starších či nevyliečiteľne chorých ľudí.

Dnes, v čase prudkého starnutia obyvateľstva a demografickej „zimy“, je podľa Fóra života správne, že vláda zváži vytvorenie poradného orgánu vlády SR – Rady vlády SR pre rodinnú politiku a demografiu. Tento orgán by mal pripraviť Národnú stratégiu na podporu rodiny a demografického rastu v SR.

Oblasť ochrany života od počatia po prirodzenú smrť zahŕňa aj ochranu narodených a kvalitu ich života, preto je dobré zamerať pozornosť na násilie na deťoch, ženách a senioroch, teda na zvlášť zraniteľných skupinách obyvateľstva. Veľmi podrobne je vo vládnom programe rozpracovaná rodinná politika, ktorá je dôležitým meradlom dobre spravovaného štátu. Konkrétnu pomoc a sprevádzanie ľudí v núdzi vykonáva množstvo neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, preto je dobré, že vláda chce odstrániť členenie na verejných a neverejných poskytovateľov a zrovnoprávniť vo financovaní prijímateľa služieb.

V neposlednom rade je vo vládnom programe dôležitý boj proti korupcii a rozvoj transparentnej spoločnosti. Na tento zápas upozorňuje aj pápež  František, ktorý považuje korupciu za apokalypsu a kultúru smrti.

Fórum života chce vláde ponúknuť svoje dlhoročné skúsenosti, dáta a informácie tak, aby sa v našej spoločnosti vytvoril účinný a kvalitný systém pomoci a ochrany ľudského života a jeho dôstojnosti. Oceňuje už existujúci aktívny kontakt s viacerými ministerstvami, je otvorené pre spoluprácu a chce aktívne prispieť k uvedeniu spomenutých návrhov do praxe.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.