Dôležité pre členské organizácie Fóra života: 15. júl 2020 – termín zverejnenia výročných správ a štatutárnych auditov

V zákone č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov sa upravili iba termíny na zverejnenie účtovných závierok, výročných správ a povinnosti štatutárnych auditov účtovných závierok a výročných správ v Registri účtovných závierok pre účtovné jednotky, ktorým tento termín ustanovuje  zákon o účtovníctve. Keďže pre  mimovládne neziskové organizácie upravujú tieto termíny osobitné hmotno-právne predpisy, ktoré sú v gescii Ministerstva vnútra SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR tieto zákony neboli menené. Terajšie právne normy ukladajú tieto povinnosti do 15. 7., prípadne 31. 7.

Povinnosti ukladajú nasledovné zákony:

 • zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách v znení v znení neskorších predpisov – § 35 ods. 4
 • zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby – § 33 ods. 4
 • zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch – § 24 ods. 3
 • zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov – § 67a ods. 1 a 7
 • zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov – § 35  ods. 1 a 4
 • zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov – § 9 ods. 7

Aktuálne sa to týka:

 • 1 474 nadácií,
 • 3 320 neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby,
 • 593 neinvestičných fondov,
 • 957 neverejných poskytovateľov sociálnych služieb,  ktorými sú občianske združenia, neziskové organizácie a účelové zariadenia cirkví a náboženské spoločnosti,
 • 151 registrovaných sociálnych podnikov a
 • 5 979 právnických osôb v športe

Prijaté legislatívne mimoriadne opatrenia v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 vo finančnej oblasti pre neziskové organizácie sa týkajú posunu termínov do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie:

 • daňových priznaní,
 • špecifikácie použitia podielu zaplatenej dane z príjmov v Obchodnom vestníku,
 • účtovných závierok a výročných správ tých neziskových účtovných jednotiek, ktoré postupujú podľa zákona o účtovníctve – to sú občianske združenia a cirkevné organizácie, ktoré nie sú poskytovatelia sociálnych služieb alebo v registri právnických osôb v športe,

Legislatívne mimoriadne opatrenia, ktoré  riešilo Ministerstvo financií SR v zákone č. 67/2020 Z. z. sa týkajú iba oblasti, ktoré sú v pôsobnosti MF SR (§ 1). V § 20 je odvolávka na zákon o účtovníctve a zákony, ktoré upravujú postupy pre RO, PO, VUC a obce. Tento paragraf sa vzťahuje iba na účtovné jednotky, ktoré nemajú vo svojom hmotno-právnom predpise ustanovenú lehotu na predloženie účtovných závierok alebo výročnej správy, postupujú podľa zákona o účtovníctve – to sú občianske združenia a cirkevné organizácie, ktoré neposkytujú sociálne služby a občianske združenia, ktoré nie sú športové organizácie.

Keďže lehoty na ukladanie účtovných závierok a výročných správ sú osobitne ustanovené v príslušných hmotno-právnych zákonoch – týmto ustanovením sa nemenili – ide najmä o neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy, športové organizácie, poskytovatelia soc. služieb a registrované sociálne podniky.

Príslušné hmotno-právne predpisy sú v pôsobnosti najmä Ministerstva vnútra SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Ministerstvo vnútra SR zákonom č. 73/2020 Z. z. menilo viaceré zákony vo svojej pôsobnosti. V čl. XII sa menil len zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách, kde sa posúvala lehota na doručenie výročnej správy.

Autorka: RNDr. Ing. Marcela Dobešová

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.