V Bratislave sa hovorilo o postoji Cirkvi k rodovej ideológii

V Bratislave sa 26. apríla konala významná medzinárodná konferencia o pohľade Katolíckej cirkvi na problematiku rodovej ideológie s jej históriou, súvislosťami a dôsledkami. Na sympóziu, ktoré pripravila Konferencia biskupov Slovenska, boli hlavnými hosťami predstavitelia vatikánskych dikastérií – predseda Pápežskej akadémie pre život Mons. Ignacio Carrasco de Paula a sekretár Pápežskej rady pre rodinu Mons. Jean Laffitte. Okrem nich sa účastníkom konferencie prihovorila poslankyňa Európskeho parlamentu (EP) Anna Záborská a prof. Helen M. Alvaré z USA.

V úvode podujatia pozdravil prítomných apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana. Problematiku rodovej rovnosti označil za tému, ktorá je „súčasťou najproblematickejších otázok súčasného sveta“, keďže ide o problém vzťahu medzi mužom a ženou a ich rodovej odlišnosti. V tejto súvislosti preto poukázal najmä na potrebu odvolávať sa na učenie Cirkvi, ktoré podľa jeho slov „vždy ponúkalo a ponúka víziu založenú na skutočnom vzťahu muža a ženy“. Predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský upozornil, že ideológia rodovej rovnosti sa nás dotýka viac, ako si myslíme. Zdôraznil, že na jej rozširovanie majú u nás vplyv najmä dve skutočnosti, a to je sekularizácia a silnejúci tlak z európskych štruktúr, aby Slovensko upravilo svoj právny poriadok v kultúrno-etických otázkach.

O zrode, historických súvislostiach a dôsledkoch ideológie rodovej rovnosti hovoril predseda Pápežskej akadémie pre život Mons. Ignacio Carrasco de Paula. Podľa jeho slov sa táto ideológia neobmedzuje na „určitý pomýlený interpretatívny kľúč o ľudskej prirodzenosti“, ale jej cieľom je presadiť prax alebo politickú a socio-kulturálnu činnosť, zameranú na podkopanie sociálnych inštitúcií ako sú rodina a manželstvo. Mons. Carrasco de Paula priblížil niektoré štúdie, ktoré sa tejto ideológii venujú, ako aj politiky, ktorými sa v tejto súvislosti zaoberá Organizácia spojených národov. „Tým skutočným dôvodom príslušnosti k rodovej ideológii na politickej a kultúrnej úrovni nie je rovnosť práv medzi mužom a ženou, ale ide práve o využitie tejto témy na znormalizovanie homosexuálnych párov,“ konštatoval predseda vatikánskeho dikastéria.

Do debaty o rodovej rovnosti sa zapojila i poslankyňa Európskeho parlamentu (EP) Anna Záborská. Vo svojom vystúpení upozornila, ako sa u nás i v zahraničí za posledné roky zmenili a rozšírili niektoré pojmy a termíny, ktoré sa týkajú tejto ideológie. Ako podotkla, inštitúcia rovnostárskeho manželstva, teda manželstva medzi osobami rovnakého pohlavia, je stredobodom revolučného projektu, ktory sa usiluje prevrátiť najzákladnejšie štruktúry spoločenského života. Citovala vyjadrenie francúzskej ministerky spravodlivosti Christiane Taubirovej, ktorá vyhlásila, že v krajine galského kohúta takzvané „manželstvo pre všetkých“ bolo navrhnuté ako „ozajstná zmena civilizácie“. „Ide o základy alternatívneho systému morálky, ktorý sa nazýva aj morálnym konsenzom, ktorý bude úplne nastolený po celkovom zničení jednoty rodiny tak, ako bla vnímaná počas stáročí a okolo akej sa postupne vybudovala a upevnila sociálna štruktúra najvyspelejších spoločností,“ pokračovala Záborská a zdôraznila, že „neexistujú špeciálne ženské práva a mužské práva, neexistujú ani zvláštne práva ľudí s inou sexuálnou orientáciou. Existujú len prirodzené práva každej ľudskej osoby.“

Na viaceré aspekty, ktoré súvisia s ohrozením rodiny prostredníctvom ideológie rodovej rovnosti, upozornil sekretár Pápežskej rady pre rodinu Mons. Jean Laffitte. Poukázal najmä na dôležitú úlohu otca a matky v rodine a význam tejto základnej bunky spoločnosti. Zdôraznil slová  emeritného pápeža Benedikta XVI. pri príležitosti ukončenia XIII. generálneho zhromaždenia Synody biskupov v októbri 2012, ktorý povedal, že nová evanjelizácia je nemysliteľná bez uznania špecifickej zodpovednosti hlásať Evanjelium rodinám a podporovať ich v ich výchovnom poslaní. Poslednou prednášajúcou bola docentka práva z USA Helen M. Alvaré. Na základe viacerých príkladov z americkej spoločnosti priblížila dopad ideológie rodovej rovnosti na slobodu vierovyznania.

Súčasťou konferencie bola aj prezentácia troch publikácii. Prvou z nich je „Rod – kontroverzná téma“. Jej zostavovateľom je konzultor Pápežskej rady pre rodinu a Pápežskej rady pre pastoráciu v zdravotníctve Tony Anatrella, ktorý prináša sedem príspevkov týkajúcich sa pojmu rod (gender) a rodovej teórie. Novinkou je tiež kniha „Pravda o láske človeka: Základné pohľady na manželskú lásku, rodovú ideológiu a legislatívu ohľadom rodiny”, v ktorej Španielska biskupská konferencia upriamuje pozornosť na nové okolnosti, v ktorých sa život dnešných rodín nachádza a rozvíja. Posledná z publikácií má názov „Čo je to manželstvo?“ a identifikuje a obhajuje dôvody tohto historického konsenzu. Prvé dve knihy vydal Spolok sv. Vojtecha, tretiu Kolégium Antona Neuwirtha v spolupráci s Inštitútom pre ľudské práva a rodinnú politiku.

Použité zdroje: TK KBS; prednášky z konferencie

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.