Vláda pripravuje novú stratégiu ľudských práv na Slovensku

Mimovládne organizácie boli prostredníctvom svojich zástupcov vo výboroch Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (RV ĽPNMRR) prizvané na diskusiu a podnety k textu o stratégii ľudských práv na Slovensku. Zúčastnili sa na nich aj niektoré kresťanské organizácie a ďalšie spoločnosti: Fórum pre verejné otázky, Fórum života, Katolícke hnutie žien Slovenska, Spoločenstvo Ladislava Hanusa, Erko, Inštitút Leva XIII., Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, Centrum pre bioetické reformu, Aliancia za život, ProEdu, Linka Valentín,  Laura, saleziánske spoločenstvo Domka, Klub mnohodetných rodín , Striedavá starostlivosť  o deti, Spoločnosť M. Hela, Prolife Loby a ďalší aktivisti . Stalo sa tak po prvý raz, čo dostali možnosť ovplyvniť materiál vlády vo fáze jeho tvorby.

Organizátorom verejných workshopov bolo  Ministerstvo zahraničných vecí  v spolupráci so Splnomocnencom  vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti.  K vypracovaniu novej stratégie zaviazala Radu vlády pre ĽPNMRR (poradný orgán vlády)  terajšia vláda uznesením. Plán vypracovať takúto stratégiu existoval už niekoľko rokov, pre výmenu vlády však bol pozdržaný. Zvolený koordinačný výbor (zástupcovia jednotlivých výborov RVPĽPNMRR a štátni zamestnanci) si vybral redakčný tím na vypracovanie prvého textu.  Workshopy, na ktorých prevažovali kresťanskí zástupcovia, sa uskutočnili v Košiciach, Banskej Bystrici a Bratislave v dňoch 25. júna až 3. júla. Podľa slov vedúceho redakčného tímu Kálmana Petocza (podpredsedu Rady vlády pre ĽPNMRR) a Splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti Filipa Vagača ide iba o prvý náčrt textu, pričom je možné dať návrhy aj k ďalším krokom tvorby stratégie.  Termín predloženia záverečného materiálu do vlády je v septembri 2013.

V auguste (počas dovolenkového obdobia) bude prebiehať medzirezortné pripomienkovanie. Kresťanské organizácie vyjadrili jednoznačný nesúhlas s danou podobou textu, vypracovali pripomienky zásadného i podrobnejšieho charakteru podľa jednotlivých organizácií a odošlú  spoločný list MZV a predsedovi vlády, aby v tejto forme stratégia nebola prijatá.

Diskusie vo workshopoch prebiehali  na vecnej úrovni,  najčastejšie formou otázok  účastníkov a odpovedí redakčného tímu, chvíľami  emotívne aj výbušne.  Pripomienky sa týkali základného konceptu ľudských práv, ktorý stojí na hodnotách slobody a rovnosti, pričom vynechal základnú hodnotu života a garanciu jeho ochrany (od počatia).  Nezohľadňuje kresťanský koncept človeka, minimalizuje práva rodiny, matiek, nerozpracováva niektoré aktuálne sociálne problémy – práva ľudí zbavených zamestnania po 50. roku života, situáciu dôchodcov, nedotýka sa práva na výhradu svedomia.  Nové práva presahujú rozsah dohodnutých európskych noriem podľa základných zmlúv európskych štátov a dokument stratégie v terajšej forme otvára dvere tzv. „novým právam“ (sexuálne a reprodukčné práva, práva LGBTI – Jogjakartské princípy, najnovšie odmietnuté Parlamentným zhromaždením organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, nové práva detí – tzv. juvenilná justícia).  Stratégia neodpovedá na otázku limitovania či konfliktu práv. Odvoláva sa na ľudskoprávne štandardy, ktoré sú predmetom neuzavretých diskusií v Európe aj vo svete. Používa pojmy z rodovej agendy, ktorých interpretácia je sporná u nás i vo svete.

Prorodinné a prolife organizácie vyjadrili na workshopoch pochybnosti , do akej miery budú ich zásadné i jednotlivé pripomienky akceptované zo strany Rady vlády a či nebude ich prítomnosť  zneužitá na zastretie  demokracie. Vyjadrili tiež názor, že text dokumentu nie je neutrálny, ale podfarbený ideológiou rodu, ktorá nie je známa a prijateľná pre širšiu spoločnosť. Ozvali sa tiež názory z pléna, že je potrebné prizvať ďalších odborníkov na diskusiu (filozofov, sociológov, právnikov) a rozšíriť redakčný tím. Zároveň prejavili  splnomocnencovi  a MZV vďaku za možnosť vyjadriť  svoje názory, podnety a pripomienky.

Počas leta i v ďalšej fáze budú pozorne sledovať osud stratégie. Touto formou vyzývajú veriacich aj celú  verejnosť, aby bdelo sledovala na rôznych úrovniach prezentovaný vývoj či výchovu k ľudským právam, ako aj všetky dokumenty, ku ktorým sa Slovensko plánuje zaviazať, ktoré by sa napokon dotkli ich každodenného života, obmedzili slobodu prejavu a vierovyznania,  ovplyvnili definície manželstva a rodiny a zasiahli do ich svedomia.

Mária Raučinová, Fórum života

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.