Vyhlásenie mimovládnych platforiem k výsledkom referenda o rodine

Slovenská spoločnosť pre rodinu, Fórum života a Fórum kresťanských inštitúcií – najväčšie mimovládne platformy, ktoré podporili vznik Aliancie za rodinu, vyjadrujú vďaku všetkým, ktorí sa zúčastnili referenda o rodine a prejavili tak svoj občiansky postoj. Naša veľká vďaka patrí hovorcom Aliancie za rodinu, všetkým dobrovoľníkom a dobrodincom, ktorí urobili veľký kus práce. Uskutočnením referenda sa podarilo naplniť účel, pre ktorý Aliancia za rodinu vznikla.

Referendum zintenzívnilo celospoločenský dialóg a problematika súčasnej rodiny sa stala stredobodom verejného života. Predreferendová diskusia ukázala, že téma rodiny sa dotýka všetkých ľudí na Slovensku.

Všeľudové hlasovanie predstavovalo určitý kulminačný bod, naštartovalo diskusiu a výsledkom je účasť takmer milióna občanov na referende o rodine.

Po angažovaní sa v príprave a podpore referenda pre naše organizácie nastáva čas „vrátiť sa do terénu“ a pokračovať v našej činnosti. V oblasti advokácie, prevencie a konkrétnej pomoci, tak ako doteraz, budeme i naďalej navrhovať, predstavovať, presadzovať a podľa možností i realizovať konkrétne riešenia, ktoré môžu priniesť reálne skvalitnenie života rodín ako optimálneho miesta vzniku a rozvoja ľudského života.

Vzhľadom na naše dlhoročné skúsenosti, s osobitným zameraním na rodinnú politiku, upozorňujeme, že ak sú porušované alebo ignorované základné biologické a stáročiami overené princípy v prístupe štátu k rodine potom nutne a logicky nastáva rozklad a rozpad spoločnosti.

Skutočná rodinná politika musí byť viac ako len sociálnou politikou hasenia už vzniknutých “požiarov”. Je to súbor rámcových, legislatívnych a politických opatrení štátu ako i samosprávnych orgánov na posilnenie rodín, aby vďaka tomu mohli plniť svoje prirodzené úlohy: biologicko-reprodukčnú, výchovno-socializačnú, kultúrno-historickú, ekonomickú, emocionálnu a ďalšie. Štát nemôže na seba tieto dôležité úlohy prevziať, ale musí vo všetkých rezortoch vytvárať priaznivé prostredie, v ktorom ich rodiny budú uskutočňovať a uspokojovať svoje jedinečné potreby.

Pre zlepšenie rodinnej politiky na Slovensku a odstránenie mnohých iracionálnych deformácií ponúkame jednak naše skúsenosti, odborné aj ľudské kapacity, ale tiež dobré a funkčné príklady z iných štátov Európy i sveta. 

Takisto  pozývame k spolupráci všetkých ľudí i všetky rodiny, aby sa nebáli navrhovať postrehy, nápady a riešenia na zlepšenie situácie života rodín na Slovensku. 

Aby súčasné aj vznikajúce rodiny mohli byť tým, čo od nich spoločnosť a všetky generácie očakávajú – spoľahlivou zárukou dobrej budúcnosti Slovenska, Európy i celého sveta.

V Bratislave 8. februára 2015

Anna Záborská, predsedníčka Slovenskej spoločnosti pre rodinu

Marcela Dobešová, predsedníčka Fóra života

Katarína Hulmanová, predsedníčka Fóra kresťanských inštitúcií

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.