Členovia Fóra života si zvolili nové vedenie

Žilina, 1. februára 2020 –  Dnes sa konal výročný Snem Fóra života, najväčšej slovenskej prolife platformy.  Súčasťou programu boli aj voľby predsedu a predsedníctva Fóra života. Za predsedníčku Fóra  života bola zvolená Marcela Dobešová. Hlas jej odovzdalo 58 členov zo 66 prítomných členov.

Novozvolené predsedníctvo tvoria Miriam Lexmann, Anna Verešová, Anna Záborská a Mária Demeterová. Do kontrolnej komisie Fóra života boli zvolení Libuša Miháliková, Vladimír Záborský a Miriam Kuzárová

Zúčastnení tiež prijali viacero nosných dokumentov. V rámci plánu činnosti Fóra života na rok 2020 prevládla zhoda na potrebe upevňovať víziu a misiu FŽ, zlepšiť komunikáciu so všetkými členmi, či posilňovať regionálne partnerstvá. 

Marcela Dobešová vo svojej reči zdôraznila: „Chceme participovať na príprave nového zákona na ochranu života a ľudskej dôstojnosti. Lebo dnes sú už oveľa rafinovanejšie nové formy zabíjania ľudského života, ako sú napríklad chemické potraty, zmrazené embryá, surogátne materstvo, eutanázia a pod.”

Snem prijal spolu 14 nových členov z toho 10 fyzických osôb a 4 právnické osoby,  K dnešnému dňu FŽ tvorí 54 právnických osôb a 184 fyzických osôb. 

Ďalej sa akceptoval návrh uznesenia predkladateľa Tomáša Kováčika, ktoré zaviazalo predsedníčku a predsedníctvo, aby sa viac usilovalo o zlepšenie legislatívy v ochrane života.


Stručne o FŽ:

Fórum života je platformou pro-life organizácií a jednotlivcov od roku 2001. Svojimi aktivitami scitlivuje verejnú mienku v prospech života, pozitívne komunikuje hodnotu života a ľudskú dôstojnosť a navrhuje systémové riešenia v ochrane ľudského života. Pôsobí v regiónoch Slovenska, v teréne, v poradných orgánoch a v medzinárodných organizáciách.

Aktivity a projekty Fóra života sú zamerané na vzdelávanie (Tlakový hrniec, konferencie Vyber si život, 25. marec – Deň počatého života, Sviečka za nenarodené deti, Cena Antona Neuwirtha) a na konkrétnu pomoc (Sieť pomoci, Zachráňme životy, centrum Femina). Je zriaďovateľom Poradne Alexis, n.o. Tlakový hrniec a spoluzriaďovateľom gynekologických ambulancií Gianna v Žiline, Terezka v Poprade a sociálneho podniku Labore.


SCHVÁLENÉ DOKUMENTY zo Snemu Fóra života konaného 1. februára 2020

Plán činnosti na rok 2020

 


Prezentácia o činnosti Fóra života za rok 2019

K dispozícii  online na tomto odkaze.

 

Foto: Stanislav Piatrik

 

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.