Výzva vláde SR

Fórum života a občianski aktivisti vyzvali vládu, aby stiahla z rokovania návrh na zriadenie Výboru pre homosexuálov. V tejto súvislosti sa dnes konala tlačová beseda na tému „Je potrebné na Slovensku vytvárať Výbor pre homosexuálov?“, na ktorej sa zúčastnili podpredseda Fóra života Marek Michalčík, právnik Martin Dilong a medzinárodná odborníčka Mag. Dr. Gudrun Kugler, MTS z Rakúska.

Na programe zajtrajšieho zasadania vlády je ako prvý bod zaradená požiadavka na zriadenie Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb (ďalej len „Výbor“). Fórum života podniklo všetky dostupné kroky k zapojeniu sa do dialógu s vládou. Ešte v lete zaslalo listy všetkým ministrom, zapojilo sa do pripomienkového konania a svoje dôvody tlmočilo na stretnutí na Ministerstve zahraničných vecí SR. Ministerstvo stále trvalo na svojom zámere a predložilo minulý týždeň návrh do vlády. Podpredseda občianskeho združenia Fórum života Marek Michalčík k situácii povedal: „Najväčší problém je v tom, že vzhľadom k názvu zamýšľaného výboru a k jeho predpokladanému personálnemu obsadeniu by jeho náplňou boli požiadavky, ktoré prekračujú rámec základných ľudských práv. Zriadenie výboru by nebolo vytvorením platformy pre dialóg, ale otvorením dverí k legalizácii manželstiev osôb rovnakého pohlavia so všetkými privilégiami manželstva.“

Právnik Martin Dilong sa vyjadril k potrebe zriaďovať takýto Výbor: „Žiaden medzinárodný dohovor, ktorým je Slovenská republika viazaná, ju nezaväzuje k tomu, aby vytvárala nadštandardné (osobitné) práva pre skupinu osôb z dôvodu sexuálnej orientácie. Pokiaľ ide o homosexuálov, v Slovenskej republike majú garantované všetky ľudské práva a slobody, tak ako ostatní občania. Z dôvodu svojej sexuálnej orientácie nie sú znevýhodňovaní a ani diskriminovaní.“

V rámci Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť už pôsobí Výbor pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie. Zriaďovanie nového Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb (ďalej len „Výbor“) je z tohto dôvodu zbytočné.

V našej spoločnosti vládne mylná predstava, že redefiníciou manželstva napr. prijatím zákona o registrovaných partnerstvách alebo manželstvách osôb rovnakého pohlavia sa v podstate nič nezmení. O tom, že sa jedná o neopodstatnený optimizmus svedčia skúsenosti s diskrimináciou bežných občanov v krajinách, kde už takéto  zákony existujú. Dôsledky presadzovania manželstiev osôb rovnakého pohlavia do legislatívy štátu zhrnula medzinárodná expertka Mag. Dr. Gudrun Kugler, MTS z Rakúska: „Diskriminácia a negatívny vplyv sa môžu objaviť vo viacerých súvislostiach. Napríklad v prípade výchovy na školách, kde je predkladaný model „manželstva“ osôb rovnakého pohlavia ako rovnocenný s modelom, ktorý tvorí muž a žena. Ďalej sa objavuje diskriminácia organizácií, ktoré sa zaoberajú adopciou a ktoré v záujme dieťaťa odmietajú zveriť dieťa „manželom“ rovnakého pohlavia. Viaceré takéto organizácie vo Veľkej Británii museli svoju činnosť ukončiť. Alebo napríklad zásahom do práva na slobodu prejavu, keď občania a inštitúcie sú stíhané za každý prejav iného názoru, čo môže dokonca viesť k ekonomickej likvidácii.“

Z týchto dôvodov Fórum života vyzvalo premiéra a vládu, aby sa držala svojho programového vyhlásenia, v ktorom sa vláda zaviazala realizovať „dôsledné uplatňovanie základnej zásady Zákona o rodine, podľa ktorej je manželstvo jedinečný zväzok medzi mužom a ženou, ktorý má spoločnosť chrániť a napomáhať jeho dobro“ a aby stiahla zo zajtrajšieho rokovania návrh na zriadenie Výboru pre homosexuálov.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.