Dignitas personae – Dôstojnosť osoby

 

Inštrukcia o niektorých otázkach bioetiky

(súhrn)

Kongregácia pre vieroučné otázky
Inštrukcia reaguje na mimoriadny pokrok biomedicínskych vied, ktorý otvára nové liečebné možnosti, ale vedie aj k vážnym etickým a morálnym otázkam. Je zameraná na formáciu svedomia a je adresovaná nielen veriacim, ale aj všetkým tým, ktorí hľadajú pravdu. Nadväzuje na postoj katolíckej Cirkvi o dôstojnosti a  ochrane ľudského života, ktorý vyjadruje inštrukcia Kongregácie pre vieroučné otázky Donum vitae (Dar života, 1987) a encykliky pápeža Jána Pavla II. Veritatis splendor (Jas pravdy, 1993) a Evangelium vitae (Evanjelium života, 1995).
Inštrukcia má tri časti. Prvá (1) rozoberá niektoré antropologické, teologické a etické hľadiská, ktoré sa týkajú ľudského života a plodenia. Druhá (2) časť sa venuje novým problémom, ktoré súvisia s odovzdávaním ľudského života a tretia (3) časť skúma niektoré nové liečebné návrhy, ktoré súvisia s manipuláciou ľudského zárodku alebo ľudského genetického materiálu.
(1) Inštrukcia jednoznačne prehlasuje, že je nutné rešpektovať každú ľudskú bytosť od okamihu počatia až po prirodzenú smrť. Ľudskú bytosť treba rešpektovať a prijímať ako osobu už od jej počatia. A preto od toho istého okamihu sa jej majú uznať práva osoby, hlavne neodňateľné právo na život. Prirodzeným a dôstojným miestom odovzdávania života je iba manželstvo a rodina, kde sa môže počať nový jedinec na základe vzájomného oddania sa a spojenia manželov.
(2) Pri ťažkostiach s otehotnením  možno prijať iba také techniky, ktoré napomáhajú manželské sexuálne spojenie a jeho plodnosť. Inštrukcia odmieta všetky techniky umelého heterológneho oplodnenia (pohlavné bunky sú od inej osoby – darcu) a techniky umelého homológneho oplodnenia (pohlavné bunky sú od manželov), ktoré nahrádzajú manželský pohlavný styk. Inštrukcia povzbudzuje neplodné páry k adopcii detí – sirôt. Odsudzuje všetky techniky oplodnenia v skúmavke, pri ktorých sa zničí až 80% prenesených ľudských zárodkov. Tieto techniky vopred počítajú s „obetovaním“ – zničením mnohých ľudských zárodkov v prospech života iba niektorých, čo je neprijateľné. Dokument odmieta aj techniku prenesenia jednej spermie do vajíčka (ICSI), zmrazovanie a odmrazovanie zárodkov, zmrazovanie vajíčok za účelom umelého oplodnenia, zníženie počtu zárodkov a predimplantačnú diagnostiku ako nedôstojné a manipulačné. Rovnako odmieta aj tie postupy, ktoré zabránia oplodnenému vajíčku zahniezdiť sa v maternici alebo odstraňujú už zahniezdené vajíčko z výstelky maternice a tak spôsobujú potrat.
(3) Inštrukcia považuje ľudské klonovanie za nedôstojné človeka, neprirodzené a nemravné, a preto neprijateľné. Génovú liečbu pripúšťa iba na úrovni telových buniek, ale nie pohlavných buniek. Inštrukcia odmieta získavanie a liečebné používanie kmeňových zárodočných buniek, čo je spojené so zničením ľudského zárodku, ale schvaľuje liečebné používanie dospelých kmeňových buniek, ktoré možno získať z pupočníkovej krvi po pôrode alebo z organizmu dospelého človeka. Inštrukcia rovnako odmieta aj kríženie človeka so zvieraťom. Používanie „biologického materiálu“, ktorý bol získaný eticky neprijateľným spôsobom (napr. z ľudských zárodkov za cenu ich zabitia), odsudzuje ako ťažký priestupok proti morálke.
Inštrukcia chce brániť hodnotu a dôstojnosť každej ľudskej bytosti, ktorej prameňom je sám Boh Stvoriteľ. Cirkev nechce predkladať ľuďom iba mnohé zákazy. História ľudstva však dostatočne dosvedčuje, ako človek zneužil a zneužíva svoju moc a schopnosti, ktoré dostal od Boha. Touto Inštrukciou chce Cirkev znovu potvrdiť dôstojnosť, základné a neodňateľné práva každej ľudskej bytosti aj v počiatočných štádiách svojej existencie a chce zdôrazniť nutnosť ochrany a rešpektu od všetkých.

Spracoval Doc. ThDr. MUDr. Ján ďačok SJ, PhD.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.