110 organizácií protestuje proti ideologickej príprave Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR a jej diskriminačným dopadom

110 mimovládnych organizácií (MVO) protestuje proti procesu prípravy Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR (ďalej Stratégia). Ako odznelo na tlačovej konferencii k tejto téme dňa 14. 4. 2014 v Dome novinárov v Bratislave, MVO využili všetky možnosti participatívne spolupracovať na príprave tohto dokumentu, napriek tomu v pracovných skupinách, ktoré majú za úlohu pripraviť podklady k Stratégii, dochádza k manipulácii v zmysle prijímania nových zásad a usmernení, alebo k zmene úloh pracovných skupín. Menia sa pravidlá aj pre už prijatých členov týchto skupín. Stratégia sa stáva ideologickým dokumentom na úkor skutočného posunu k lepšej ochrane a podpore ľudských práv na Slovensku. MVO vyjadrujú poľutovanie, že akékoľvek ich úsilie o dialóg a snaha vniesť do dokumentu pre spoločnosť kľúčové témy, ktoré by v oblasti ľudských práv nemali chýbať, neboli vypočuté, napriek tomu, že svojím postojom zastupujú značnú časť občianskej spoločnosti.

Názorové spektrum mimovládnych organizácií, ktoré podporujú toto vyhlásenie, nebolo prijaté najmä na vrcholnej úrovni tvorby Stratégie. Nemajú teda žiadny vplyv na proces prípravy ani na konečné znenie dokumentu, ktorého prijatie vláda presadzuje v termíne jún 2014. Zástupcovia MVO opakovane vyjadrili výhrady a pripomienky voči Stratégii na rôznych fórach, v liste premiérovi Robertovi Ficovi, aj pri osobnom stretnutí s podpredsedom vlády SR Miroslavom Lajčákom, ktorý je v rámci Vlády SR zodpovedný za prípravu dokumentu. Poukazovali na názorovú nevyváženosť v Rade vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a žiadali, aby boli do Stratégie zaradené aj témy, ktoré považujú za dôležité pre celú spoločnosť, ako práva rodičov na výchovu svojich detí, ochrana ľudského života pred narodením, výhrada vo svedomí či náboženská sloboda. Prísľub efektívnej účasti v jednotlivých štruktúrach a plnej participácie MVO však v procese prípravy Stratégie zo strany zodpovedných nebol a nechce byť vôbec naplnený.

Mnohí z členov týchto MVO sú dlhodobí aktivisti v neziskovom sektore pomáhajúci často tým najzraniteľnejším osobám. Keďže prioritné oblasti podpory a financovania zo strany verejnej politiky sú podmienené prijatím národných programov a stratégií, vrátane pripravovanej Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv, MVO tento dokument vnímajú ako diskriminačný a ohrozujúci ich činnosť. Vzhľadom na sústavné ignorovanie snahy o verejnú diskusiu o tvorbe Stratégie a názoru MVO v tejto záležitosti, signatári tohto vyhlásenia oficiálne vyjadrujú protest proti procesu prípravy Stratégie.

Nie sme proti ochrane a podpore ľudských práv! Sme však proti ideologickému a nedemokratickému spôsobu prípravy Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike a požadujeme, aby zástupcovia občianskej spoločnosti bez rozdielu mali právo na rovnocenný hlas v príprave tohto dokumentu.

Zoznam mimovládnych organizácií podporujúcich protestné vyhlásenie:

 1. Agentúra podporovaného zamestnávania n.o. so sídlom Heydukova 25, 811 08 Bratislava, štatutárna zástupkyňa PhDr. Viera Záhorcová, PhD.
 2. Aliancia za rodinu so sídlom Gorkého 5, Bratislava, štatutárny zástupca JUDr. Anton Chromík
 3. Aliancia za život, o.z. so sídlom Kováčska 48, 040 01 Košice, štatutárny zástupca Mgr. Dušan Škurla
 4. Áno pre život n.o. so sídlom Farská 543/2, Rajecké Teplice, štatutárna zástupkyňa Mgr. Anna Verešová
 5. BIOMASA, združenie právnických osôb so sídlom 023 34 Kysucký Lieskovec 743, štatutárny zástupca RNDr. Ladislav Židek
 6. CA Byzant, s.r.o. so sídlom Hlavná 3, 080 01 Prešov, štatutárny zástupca Mgr. Daniel Dzurovčin
 7. Caritas Spiš, s.r.o. so sídlom Spišská Kapitula 4, 053 04 Spišské Podhradie, štatutárny zástupca Mgr. Jozef Matloch
 8. Centrum Billingsovej ovulačnej metódy na Slovensku, so sídlom L. Svobodu 3782/67, 058 01 Poprad, štatutárna zástupkyňa MUDr. Zuzana Lauková
 9. Centrum pomoci pre rodinu so sídlom Štefánikova 46, Trnava, štatutárna zástupkyňa Mgr. Kristína Kőnigová
 10. Centrum poradenstva a vzdelávania, n.o. so sídlom 1. mája 966/18, 010 01 Žilina, štatutárna zástupkyňa Ing. Oľga Streďanská
 11. Centrum pre bioetickú reformu so sídlom PO Box 1, 054 01 Levoča, štatutárna zástupkyňa Ing. Jana Ray Tutková
 12. Centrum pre rodinu Nitra, so sídlom Pribinovo nám. č.3, Nitra, štatutárny zástupca RNDr. Július Jenis
 13. Centrum pre rodinu – Pezinok so sídlom Farská 5, 902 01 Pezinok, štatutárna zástupkyňa Bc. Martina Šipošová
 14. Centrum pre rodinu – Sigord so sídlom Zlatá Baňa, Sigord 134, 082 52 Kokošovce, štatutárny zástupca ThLic, Mgr. Peter Jakub
 15. Centrum pre rodinu v Trnave so sídlom Námestie sv. Mikuláša 12, 917 01 Trnava, štatutárna zástupkyňa MUDr. Helena Pauliniová
 16. Centrum voľného času so sídlom 094 12 Juskova Voľa 118, štatutárny zástupca PaedDr. Eštvan Erich
 17. Depaul Slovensko, n.o. so sídlom Kapitulská 18, 814 15 Bratislava, štatutárny zástupca Ing. Mgr. Juraj Barát
 18. Diecézna charita Žilina so sídlom Predmestská 12, 010 01 Žilina, štatutárny zástupca Mgr. Peter Birčák
 19. Diecézne centrum voľného času so sídlom Janka Silana 372, 032 61 Važec, štatutárny zástupca Mgr. Ľubomír Lorenčík
 20. Diecézne pastoračné centrum pre rodinu Banskobystrickej diecézy so sídlom Kapitulská 21, Banská Bystrica, štatutárny zástupca Mgr. Marek Iskra
 21. Diecézny katechetický úrad so sídlom Kapitulská 21, 974 01 Banská Bystrica, štatutárny zástupca Mons. ThDr. Marián Bublinec, PhD.
 22. Diecézny školský úrad so sídlom Nám. SNP 19, 975 90 Banská Bystrica, štatutárna zástupkyňa Ing. Mgr. Jana Brázdilová
 23. Dobré dielo o.z. so sídlom Kriedovnica 808/8, 976 32 Badín, štatutárna zástupkyňa Mgr. Daniela Obšajsníková
 24. Dobrota pre Afriku, občianske združenie so sídlom Bezekova 24, 841 02 Bratislava, štatutárna zástupkyňa PhDr. Mgr. Mária Gáliková
 25. Dobrota sv. Alžbety, o.z. so sídlom Nám. 1.mája 1, 81106 Bratislava, štatutárna zástupkyňa Mgr. Ing. Mária Syneková
 26. Dom Božieho Milosrdenstva, n.o. so sídlom Tibora Andrašovana 44, 974 01 Banská Bystrica, štatutárny zástupca Ing. Andrej Dobrota
 27. DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže, so sídlom Miletičova 7, 821 08 Bratislava, štatutárna zástupkyňa Mgr. Lýdia Ondrejkovová
 28. Donum Vitae, člen Svetového hnutia matiek (Make Mothers Matter) so sídlom Smreková 1, Žilina, štatutárny zástupca RNDr. Martin Čelko, za MMM štatutárna zástupkyňa MUDr. Anna Kováčová
 29. Duchovná správa Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici so sídlom Námestie L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica, štatutárny zástupca Ing. Mgr. Juraj Adamkovič
 30. Duchovná správa Univerzitnej nemocnice Martin so sídlom Kollárova 2, 036 59 Martin, štatutárny zástupca PhLic. Juraj Jendrejovský
 31. e-code so sídlom Slnečná 7, 963 01 Krupina, štatutárny zástupca Radoslav Vician
 32. Fórum kresťanských inštitúcií so sídlom Gorkého 15, 811 01 Bratislava, štatutárna zástupkyňa Ing. Katarína Hulmanová
 33. Forum pre verejne otazky, o.z. so sídlom Fándlyho 10, 811 03 Bratislava, štatutárna zástupkyňa Maria Guregova
 34. Fórum života so sídlom Heydukova 14, 811 08 Bratislava, štatutárna zástupkyňa RNDr. Ing. Marcela Dobešová
 35. Fórum života n.f. so sídlom Heydukova 14, 811 08 Bratislava, štatutárna zástupkyňa Ing. Jana Počarovská
 36. Gianna centrum so sídlom Hontianske Trsťany 115, štatutárna zástupkyňa Bc. Anna Siekelová
 37. Gianna, n. o. so sídlom Republiky 6, 010 01 Žilina, štatutárny zástupca MUDr. Ivan Wallenfels
 38. GORAZD n.f. so sídlom Samova 14, 949 01 Nitra, štatutárny zástupca Mgr. Štefan Maják, správca
 39. Gréckokatolícka charita Prešov so sídlom Hlavná 2, 080 01 Prešov, štatutárny zástupca PhDr. Peter Valiček
 40. Gréckokatolícke formačné centrum pre Rómov v Čičave so sídlom Čičava 74, 093 01 Čičava, štatutárny zástupca Mgr. Martin Mekel
 41. Horúci tím so sídlom Čičava 74, 093 01 Čičava, štatutárny zástupca Mgr. Martin Mekel
 42. Hnutie Bdelosť, o.z. so sídlom Obrancov mieru 6, 040 01 Košice, štatutárny zástupca Ing. Peter Kmetek
 43. Hnutie Kresťanských rodín na Slovensku so sídlom Francisciho 3, Bratislava, štatutárny zástupca Ing. Vladimír Ďurikovič
 44. Hnutie Modlitby matiek so sídlom Fedinova 5, Bratislava, štatutárna zástupkyňa Ing. Pajanová Jana
 45. Informačné centrum Spoločenstva pri Dóme sv. Martina so sídlom Čajakova 28, 831 01 Bratislava 37, štatutárny zástupca Mário Tomášik
 46. Inklúzia so sídlom Heydukova 25, 811 08 Bratislava, štatutárna zástupkyňa PhDr. Viera Záhorcová, PhD.
 47. Inštitút Krista Veľkňaza so sídlom 059 73 Žakovce 30, štatutárny zástupca Mgr. Peter Vilček
 48. Inštitút Krista Veľkňaza n.o. so sídlom 059 73 Žakovce 198, štatutárny zástupca PhDr. Ing. Pavol Vilček
 49. Inštitút Leva XIII. so sídlom Blumentálska 7, Bratislava, štatutárny zástupca Ing. Robert Mátéffy
 50. Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z. so sídlom Sadová 206, 900 41 Rovinka, štatutárny zástupca Mgr. Patrik Daniška
 51. Inštitút rodiny Košice so sídlom Bašťovanského 6, Košice, štatutárna zástupkyňa Ing. Katarína Nováková
 52. Južania – RC Južanček so sídlom Halalovka 11 , 911 08 Trenčín, štatutárny zástupca Eduard Filo
 53. Kanet, n.o. so sídlom Gorkého 15, 811 01 Bratislava, štatutárny zástupca Dr. Jozef Žuffa, PhD.
 54. Katolícke hnutie žien, so sídlom Kozičova 2, 841 10 Bratislava, štatutárna zástupkyňa Mgr. Mária Demeterová
 55. Kláštor kapucínov Bratislava so sídlom Župné námestie 10, Bratislava, štatutárny zástupca Branislav Fabo OFMcap
 56. Klub mnohodetných rodín so sídlom Bratislava, Lichardova 16, štatutárny zástupca Stanislav Trnovec
 57. Komisia pre mládež v Spišskej diecéze so sídlom Janka Silana 365, 032 61 Važec, štatutárny zástupca Mgr. Marek Uličný
 58. Komunita Emanuel a Bratstvo Ježišovo so sídlom Smolenice, ul. SNP 14, štatutárny zástupca Mgr. Andrej Drdul
 59. Laura, združenie mladých so sídlom Miletičova 7, 821 08 Bratislava, štatutárna zástupkyňa Mgr. Júlia Čižmárová
 60. Liga pár páru v Slovenskej republike, o.z so sídlom Slovenskej armády 15, 953 01   Zlaté Moravce, štatutárny zástupca Ing. Jozef Predáč
 61. LifeNews Slovensko so sídlom P.O.Box 54, 85007, Bratislava, štatutárna zástupkyňa Mgr. Jana Ďuricová
 62. MAGIS, o.z. so sídlom Konštantínova 2, 080 01 Prešov, štatutárna zástupkyňa Mgr. Andrea Bezáková
 63. Miles Jesu so sídlom Jegorovova 21, Banská Bystrica, štatutárny zástupca Ing. Ján Jendrichovský
 64. Občianske združenie ARS so sídlom Hlavná 27, 072 14 Vysoká nad Uhom, štatutárny zástupca Mgr. Ľuboš Laškoty
 65. Občianské združenie GALILEO so sídlom 013 14 Kamenná Poruba 31/5, štatutárny zástupca Martin Kavecký
 66. Občianske združenie Kultúra so sídlom Osloboditeľov 608/73a, 01313 Rajecké Teplice, štatutárna zástupkyňa Ing. Katarína Kráľová
 67. Občianske združenie manželské stretnutia Novomeského 10/39, 911 08 Trenčín, štatutárny zástupca Mgr. Ján Vojtek
 68. Občianske združenie MZK so sídlom Štefanov č. 327, 9046 45 Štefanov, štatutárny zástupca Mgr. Samuel Brečka
 69. Občianske združenie RITA so sídlom Exnárova 2, 080 01 Prešov, štatutárna zástupkyňa Magdaléna Mydlová
 70. Občianske združenie Tóbi so sídlom 966 01 Prestavlky 107, štatutárna zástupkyňa Magdaléna Poloňová
 71. OZ JUŽANIA – RC Južancek so sídlom Halalovka 11, 911 08 Trenčín, štatutárna zástupkyňa Mária Machová
 72. OZ Komunita Dlhé diely so sídlom Veternicová 27, 841 05 Bratislava, štatutárny zástupca Ing. Mgr. Alfonz Hraška
 73. OZ Májak nádeje so sídlom Kováčska 48, Košice, štatutárna zástupkyňa Mgr. Soňa Vancáková
 74. Občianske združenie Pastor Bonus so sídlom Uhrovecká 6, 841 07 Bratislava, štatutárny zástupca Mgr. Marek Nikolov
 75. OZ Proti korupcii so sídlom Mariánske námestie 31, 010 01 Žilina, štatutárna zástupkyňa Vanda Tuchyňová
 76. OZ S láskou k človeku so sídlom ul. F. Hečku 1449, Púchov, štatutárny zástupca MUDr. Jozef Daško
 77. Petra, n.o. so sídlom Hlavná 1, 080 01 Prešov, štatutárny zástupca Ing. Ján Pačesa
 78. Prameň radosti o.z. so sídlom Hlavná 94, Vysoká nad Uhom, 072 14 Pavlovce nad Uhom štatutárny zástupca Mgr. Pavol Hudák
 79. Priatelia Quo Vadis so sídlom Veterná 1629/1, 811 03 Bratislava, štatutárna zástupkyňa Mgr. Monika Hricáková
 80. Pútnické centrum Baziliky minor v Ľutine so sídlom 082 57 Ľutina 133, štatutárny zástupca Mgr. Jozef Novický
 81. Renovatio – Nova, n.o. so sídlom Námestie SNP 19, 975 90 Banská Bystrica, štatutárny zástupca Ing. Ján Gyulai
 82. Rodinné centrum Motýlik so sídlom Črchľa 451/44, 02952 Hruštín, štatutárna zástupkyňa Mgr. Monika Stieranková
 83. Sekcia pre mládež pri Banskobystrickej diecézy so sídlom Kapitulská 21, 974 01 Banská Bystrica, štatutárny zástupca Andrej Darmo, Th.D.
 84. Sigord pre rodinu, občianske združenie so sídlom Zlatá Bana, 082 52Sigord 134, štatutárny zástupca Mgr. Peter Jakub
 85. Slovenská spoločnosť pre rodinu so sídlom Bazovského 6, 841 01 Bratislava, štatutárna zástupkyňa MUDr. Anna Záborská
 86. Slovenská únia podporovaného zamestnávania so sídlom Heydukova 25, 811 08 Bratislava, štatutárna zástupkyňa PhDr. Viera Záhorcová, PhD.
 87. Slovenská spoločnosť pre spina bifida a/alebo hydrocefalus so sídlom ul. SNP 14, 919 04 Smolenice, štatutárna zástupkyňa Mgr. Terézia Drdulová
 88. Slovenská katolícka charita so sídlom Kapitulská 18, 814 15 Bratislava, štatutárny zástupca Mgr. Radovan Gumulák, generálny sekretár
 89. Spišská katolícka charita so sídlom Jesenského 5, 052 00 Spišská Nová Ves, štatutárny zástupca PhDr. Ing. Pavol Vilček
 90. Spoločenstvo Ladislava Hanusa so sídlom Pavlovova 20, 821 08 Bratislava, štatutárny zástupca Mgr. Juraj Šúst, PhD.
 91. Spoločenstvo Otcov dom, n.o. so sídlom Krahule 91, 967 01 Kremnica, štatutárny zástupca Mgr. Jozef Ďurajka
 92. Spoločnosť Maximiliána Hella so sídlom Bratislava, Lichardova 16, štatutárny zástupca Marián Prachár
 93. Spoločnosť sociálnych sestier so sídlom Košice, Masarykova 19, štatutárna zástupkyňa Daniela Kimličková
 94. Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku so sídlom Tomášikova 8A, 821 03 Bratislava, štatutárna zástupkyňa Mgr. Ing. Libuša MIháliková
 95. SPOĽACH, o.z. so sídlom Kapitulská 21, 974 01 Banská Bystrica, štatutárna zástupkyňa Mgr. et Mgr. Ľubica Golianová
 96. Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť so sídlom Hlaváčikova 26, 841 05 Bratislava, štatutárna zástupkyňa Mgr. Barbora Kamrlová, PhD., M.A
 97. Svetový apoštolát Fatimy – Národný sekretariát so sídlom Mariánske nám. 23, 011 36 Žilina, štatutárny zástupca Doc. RNDr. Jozef Mikloško DrSc.
 98. Škôlka Belveder, o.z. so sídlom Nad plážou 9, 974 01, Banská Bystrica, štatutárna zástupkyňa Ing. Miroslava Ďaďanová
 99. TATRA fórum , n.o. so sídlom Tatranská Javorina časť: Lysá Poľana, 059 56 Tatranská Javorina,  štatutárny zástupca Ing. Mgr. Jozef Trišč
 100.  The Pink Cross Slovakia so sídlom Leškova 10, Bratislava, štatutárna zástupkyňa Rút Valašíková
 101.  Trojlístok pre rodinu, o.z. so sídlom Pri mlyne 11, Pezinok, štatutárny zástupca Mgr. Peter Kremský
 102.  Univerzitné pastoračné centrum Štefana Moysesa, biskupa so sídlom Tajovského 14221/53, 974 04 Banská Bystrica, štatutárny zástupca ThLic. Martin Ďuračka
 103.  Viera a svetlo so sídlom Bujnákova 3, 84101 Bratislava, štatutárny zástupca Mgr. Ján Kudlačák
 104.  Zaostri na rodinu so sídlom Starohorská 68, 974 11 Banská Bystrica, štatutárny zástupca Mgr. Juraj Hajkovský
 105.  Záujmové združenie Rodina so sídlom Trnava, Okružná 20, štatutárna zástupkyňa Ing. Blažena Královičová
 106.  Združenie katolíckych škôl Slovenska, so sídlom Karloveská 32, 841 04 Bratislava, štatutárny zástupca Mgr. Ján Horecký
 107.  Združenie kresťanských seniorov Slovenska so sídlom Bajkalská 25, 82101 Bratislava – Ružinov, štatutárny zástupca Doc. RNDr. Jozef Mikloško DrSc.
 108.  Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže so sídlom Brezová 18/5, 052 01 Spišská Nová Ves, štatutárny zástupca  PhDr. ThDr. Ján Buc, PhD.
 109.  Združenie Máriina doba so sídlom Jašíkova 20,  821 03 Bratislava, štatutárna zástupkyňa Alžbeta Vojtková
 110.  Združenie saleziánov spolupracovníkov na Slovensku so sídlom Miletičova 7, 821 08 Bratislava, štatutárny zástupca Ing. Anton Horváth

V Bratislave, 14. 4. 2014

 

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.