Vianočná výzva členom Vlády SR

Dňa 9. 12. 2014 predsedovia a štatutárni zástupcovia niekoľkých desiatok organizácií, traja zástupcovia Výboru pre rodovú rovnosť pri Rade vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a množstvo predstaviteľov verejného života poslalo „Vianočnú výzvu členom vlády“ s apelom na neschválenie Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike (ďalej Stratégia) s obsahom a formou schválenou Radou vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť na jej 19. zasadnutí.

Predstavitelia organizácií a verejného života v liste členom vlády s poľutovaním konštatujú, že „text celoštátnej stratégie neplní svoju úlohu chrániť najzraniteľnejšie skupiny ľudí, nedostatočne sa venuje riešeniu najčastejšieho porušovania ľudských práv – súdnym prieťahom, vôbec sa nevenuje ochrane života od počatia po prirodzenú smrť, ochrane svedomia, ochrane práv rodičov, rodiny a manželstva.“  V medzirezortnom pripomienkovom konaní bolo voči dokumentu vznesených vyše 300 pripomienok , z ktorých veľká časť nebola akceptovaná, čo podľa signatárov listu svedčí o problematickosti materiálu. Nespokojnosť v tejto súvislosti vyjadruje aj veľká časť verejnosti, ktorá usporadúva protesty, pochody a referendum, aby chránila základné hodnoty – rodinu, manželstvo a deti. Signatári listu upozorňujú, že hoci zodpovedné autority deklarovali zachovanie participatívnosti v procese prípravy Stratégie, skutočnosť bola iná a ľudia s konzervatívnymi a tradičnými názormi neboli pripustení do tímov, ktoré tvorbu tohto dokumentu ovplyvňovali. „Stratégia je tak veľmi tendenčná a výrazne zameraná na nové výsady pre menšinu s neheterosexuálnou orientáciou,“ píšu zástupcovia organizácií a predstavitelia verejného života a poukazujú na to, že text Stratégie bol po dvoch rokoch prípravy len pár dní pred zasadnutím Rady vlády zmenený a ukladá ako jednu z hlavných úloh vytvoriť podmienky pre registrované partnerstvá. „Teda to, čo bolo od začiatku predmetom najväčšej kontroverzie v diskusiách, sa v poslednom okamihu dostalo do textu, a to bez akýchkoľvek dodatočných rokovaní,“ uvádza sa v liste.

Signatári apelu vyjadrujú nádej, že sa členovia vlády pri hlasovaní o spomínanom dokumente budú držať Programového vyhlásenia vlády SR, ktoré deklaruje podporu a ochranu rodine a priklonia sa na stranu univerzálnych hodnôt a ochrany rovnakej dôstojnosti všetkých občanov Slovenskej republiky. „Predložený dokument takúto ochranu pre všetkých občanov nezaručuje a preto v tejto podobe nemôže byť zásadným rámcom pre tvorbu budúcich verejných politík,“ uvádzajú podpísaní zástupcovia organizácií a politického života a obracajú sa na všetkých členov vlády s naliehavou žiadosťou, aby pri hlasovaní na rokovaní Vlády SR Celoštátnu stratégiu ochrany a podpory ľudských práv v SR v aktuálnej podobe odmietli. „Spoliehame sa na Vás, že vo veci výchovy a vzdelávania našich detí a budúcnosti našej krajiny zvíťazí zdravý rozum a zodpovedný prístup k deťom a kultúre našej spoločnosti,“ uzatvárajú signatári Vianočnej výzvy členom vlády.

Vianočná_výzva

Kontakty pre médiá:

PaeDr. Mgr. Renáta Ocilková (Výbor pre rodovú rovnosť pri Rade vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť) – tel. 0903 910 937, e-mail: renata.ocilkova@gmail.com

RNDr. Ing. Marcela Dobešová (Fórum života) – tel. 0911 510 929, e-mail: marcela.dobesova@forumzivota.sk

 

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.