MVO dostali odpoveď k pripravovanej stratégii ľudských práv

69 mimovládnych organizácií sa podpísalo v júli tohto roku pod list adresovaný premiérovi SR Robertovi Ficovi, aby vláda prehodnotila celý proces tvorby Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR. Túto stratégiu dala vláda vypracovať Rade vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. V konečnom dôsledku gestorom úlohy sa stal minister zahraničných vecí a európskych záležitosti Slovenskej republiky Miroslav Lajčák.

Mimovládne organizácie uvítali možnosť zúčastniť sa v rámci otvoreného vládnutia na workshopoch k pripravovanému dokumentu. Vyslovili však obavu, stratégia vo forme, v akej bola predložená na pripomienkovanie, nedáva nijaké záruky pokojnej budúcnosti a prosperity nášho štátu.

Odpoveď na list mimovládnych organizácií vo veci prípravy Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR prišla od generálnej riaditeľky a tajomníčky Rady vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny a rodovú rovnosť JUDr. Barbary Illkovej, PhD. V liste informovala, že pripravovaná stratégia je dokument, ktorého zámerom je zdokonalenie vnútroštátnej ochrany a podpory ľudských práv. Preto bolo prijaté rozhodnutie, že jeho príprava bude prebiehať „v zmysle koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti v participatívnom dialógu tak, aby sa do procesu mohli zapojiť všetci aktéri ľudskoprávnej agendy, subjekty verejnej správy, nezávislé inštitúcie, akademická obec a občianska spoločnosť.“ Podľa Barbary Illkovej pripravovaná stratégia nemá ambíciu oslabovať postavenie rodiny a inštitútu manželstva. „Avšak je potrebné si uvedomiť, že ľudské práva 21. storočia si vyžadujú mieru tolerancie k odlišnostiam a výnimočnosť univerzality ľudských práv spočíva aj v rešpektovaní dôstojnosti každého z nás“ – uvádza sa v liste.

Fórum života a Fórum kresťanských inštitúcií, dve najväčšie platformy, ktoré sa zúčastnili workshopov k pripravovanej stratégií, v zastúpení  ichpredsedov Marcely Dobešovej a Františka Neupauera uvítali túto odpoveď z dielne Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti Slovenskej republiky a očakávajú, že bude vytvorený dostatočný časový priestor na to, aby vznikla spoločenská dohoda o implementácií ľudských práv na Slovensku. Odbornosť, diskusiu a celospoločenskú dohodu očakávajú mimovládne organizácie od Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, ktorá ako poradný orgán vlády zasadne dnes, 4. septembra, v popoludňajších hodinách.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.